Zde uvádím ke každé kartě pouze jeden aspekt z mnoha pohledů, jak lze vnímat její poselství. Významy jednotlivých karet jsou samozřejmě mnohem a mnohem pestřejší a obsáhlejší. Pro rámcovou představu to takto postačí, pokud Vás Tarot zajímá hlouběji, můžete navštívit některý z mých kursů, či sami pracovat na tajuplné a dlouhé cestě poznávání světa Tarotu. Sára

0.BLÁZEN

Blázen se nachází na počátku své cesty. Zde jsou přítomny všechny možnosti i zdánlivé rozpornosti. Znamení zvěrokruhu, s nimiž tak bezstarostně žongluje, naznačují jak znalost vesmírných zákonitostí, tak nesmírnost lidské obrazotvornosti.

Bláznovo poselství je poselství nekonvenčních rozhodnutí. Udělejte skok víry. Osvojte si hravý přístup ve vážných situacích. Stojíte na křižovatce a neexistuje způsob, jak zjistit, kde jednotlivé cesty končí. Vyberte si jednu, která vyhovuje vaší fantazii a vydejte se po ní s odvahou a lehkým srdcem. Připravte se přijmout všechny úkoly se sebedůvěrou. Pozor na lehkovážnost a bláhovost. Je rozdíl mezi rozhodnutím riskovat, nebo se bezhlavě vrhat do nebezpečí. Lehkomyslné chování může vést k dlouhému a nešťastnému putování.

Pro orientaci k výkladu: i tyto významy jsou jen výřez z mnoha – nezapomínejte prosím, že je třeba brát v úvahu i ostatní karty ve výkladu a souvislosti mezi nimi.

Pozitivní stránka:
Veselost, spontánnost. Radost z maličkostí. Nebát se, nedbat na rizika. Troufnout si. Svoboda. Výstřednost. Ochota riskovat. Osmělit se, nebát se. Oprostit se od závazků. Nové možnosti.
Negativní stránka: Pošetilost, Zbrklost a nezralost. Chyby kvůli neznalosti. Varování před lehkovážností. Opomíjet závazky. Nedostatek disciplíny. Brát něco na lehkou váhu. Naivita, nevychovanost, nedbalost, nesoustředěnost. Pošetilost. Podceňování situace. Nezodpovědnost.
Výklad ve vztazích:
Nový počátek, vše je otevřené. Naivita.Chaos, povrchnost, nezávaznost, lehkomyslnost.Nezodpovědnost, nespolehlivost. Živý, veselý, nekomplikovaný svazek.Nová fáze vztahu způsobená příchodem dítěte.Někdo v tomto vztahu nemá rozum – je bláznem.Flirt – krátkodobost.Brát vztah na lehkou váhu.Nezávislý partner.

I.- MÁG

Mág je vážný muž, který se zaobírá vážnými záležitostmi. Je to mistr kouzelník a zároveň člověk vědy.Na rozdíl od Blázna je si plně vědom zákonů příčiny a následku, činů a účinků. Zná sílu své vůle a důležitost svých rozhodnutí. Soustředěnou vůlí ovládá síly živlů, zastoupené Holemi, Mincemi, Poháry a Meči které mu slouží jako nástroje. Tím, že se naučil ovládat svou vůlí živly, je schopen dosáhnout všeho, pro co se rozhodne.

Mágovo poselství se týká kázně a zodpovědnosti. Máte v sobě sílu a moc dosáhnout všeho, co chcete. Potřebné nástroje jsou vám k dispozici. Soustřeďte svou vůli a zdokonalujte své schopnosti. Pozor na kontrolu a manipulaci. Moc vás může učinit slepými vůči tomu, co je přiměřené. Pamatujte na negativní sterotypy Mága jako šarlatána nebo šejdíře.

Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka: Dovednosti. Organizační schopnosti, obratnost. Vůle a sebekontrola. Umět využít situaci. Usilovně se snažit. Vyvíjet aktivitu. Aktivně jednat. Tvořivé myšlení, nápaditost. Schopnost a talent k dosažení určených cílů. Možnosti a příležitosti. Strategie, kterou používám, abych dostal to, co chci. Nápady a jejich praktické uplatnění. Obchody a další transakce. Ukázat, co umím. Komunikovat. Ovlivňovat. Schopnost vyjádřit se. Vědomé konání.

Negativní stránka: Šarlatánství. Zneužití moci, intriky, podvody. Snaha vnutit svou vůli ostatním. Zneužívání schopností, především v oblasti verbální manipulace. Kariérismus. Workoholismus. Vynucovat si něco všemi prostředky. Mít iluzi, že jsem všemocný. Úsilí mít moc a kontrolu nad ostatními. Chtít něco dosáhnout manipulací nebo za každou cenu. Zneužívat namísto využívat.

Výklad ve vztazích:
Období, kdy dokážeme ostatní silně přitahovat a fascinovat.Při řešení problémů buďte aktivní.Vycházejte vstříc.Manipulovat partnera.
Jeden z partnerů používá nějaký druh strategie, aby dosáhl toho, co chce.Snažit se někoho „dostat“ tam, kam chceme.

II. VELEKNĚŽKA  

Mluví o neznámu a protikladech. Zatímco její tvář se skrývá za maskou, její tělo je zahaleno do průsvitného pláště. Vznáší se a špičkou nohy se lehce dotýká vod nevědomí, zatímco její hlavu korunuje devět zářících koulí, které představují devět planet.

Poselství Velekněžky se týká takového druhu poznání, které přesahuje logiku. Věnujte svou pozornost intuici a uvědomte si, že existuje mnoho druhů poznání. Přesto že je možné hvězdy a planety noční oblohy zmapovat a racionálně pochopit, inspiruje nás totéž nebe způsobem našemu rozumu neznámým.

Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka: Intuice, cit, vnímavost i prozíravost. Vnitřní hlas. Zasněnost, odtržení od světa, zahloubání do sebe, meditace, spoléhání na znamení shůry. Laskavost a trpělivost. Tajemství a jeho udržení. Uplatnit ve skutcích vlastní pocity a nálady. Moudrá, chytrá, milující žena. Matka, láska. Být ženská, vnímavá, oddaná. Naslouchat v nitru. Víra. Nechat události, aby se staly. Umění „nechat věci plynout“. Trpělivost. Schopnost poznat ten správný okamžik. Moudrost, vyrovnanost, poznání a porozumění. Soudnost, nabývání vědomostí. Jako varování: nebýt pasivní! Schopnost naslouchat a přijmout. Nezávislost, obětavost
Negativní stránka: Intolerance, předstírání, přetvářka a povrchnost. Bludy, klamy, mámení smyslů, pomstychtivost a msta, náhruživost a vášeň, falešné city, nedostatek citů. Nevyvážený vztah ke svému ženství. Přísná a domýšlivá žena. Přecitlivělost, nedostatek vnitřní logiky. Apatie. Sterilita. Duševní blokády, somatické i psychické problémy. Nejistota sebou samým, tápání ve vlastních myšlenkách. Situace, v níž se člověk nevyzná, nebo má ten pocit. Zmatky. Nejasně zadané úkoly a nepřesně stanovené cíle. Neschopnost posoudit situaci jasně. Nejasné uvažování. Nesprávné úsudky. Předsudky a jednostrannost. Zdráhání a strach učinit rozhodnutí. Emoce mají navrch a vize je zastřená. Nejednat – „ono to nějak dopadne“. Nepřátelský postoj k pudům a životu. Strnulost. Rozumové vědění místo vnitřní moudrosti. Neumět se oddat. Dualita místo spojení. Pasivita, podléhání osudu nebo jiným lidem, nedostatek porozumění pro okolní svět, klepy, neschopnost porozumět jiným.

Výklad ve vztazích: Osoba – třetí strana trojúhelníkové sestavy. Bezdětnost. Neplodnost. Vdovství. Být bez partnera.Příslib blízkosti, porozumění, náklonnosti.Pochopení, spřízněnost duší, péče.Neukvapovat se. Nedotírat. Nepopohánět. Nic neuspěchat.Odrážet světlo partnera. Být pasivní. Přehnaná důvěřivost.Partnerství duševního charakteru. Spříznění duší.Platonická láska

III. CÍSAŘOVNA


Císařovna následuje po Velekněžce stejně tak, jako v ideálním případě následuje po inspiraci její realizace. Je obklopena astrologickými ymboly, jež představují možnosti života, její červený pás vypovídá o vášni, je však přikryta splývavým modrým pláštěm, který představuje city.Její jednání je z velké části niterné a starostlivé, doprovázené city. Je archetypem Matky, z níž pramení veškerý život. Drží kruh s křížem, symbol ženství a také symbol rovnováhy protikladů – ideje a fyzické formy ideje.

Poselstvím Císařovny je poselství tvořivosti a vášně. Nacházíte se v situaci, kdy máte být aktivní a zrodit nějaký projekt. Napojte se na energii Matky země a radujte se z jejích darů. poznávejte, respektujte a oslavujte své smysly, fyzický svět a přírodu. Dbejte na zdravou rovnováhu. Nedovolte, aby vaše emoce nebo činy začaly být nutkavé, nebo vás začaly ovládat a nedopusťte, aby došlo k chaotickému bujení tím, že se budete příliš snažit. Zahrada potřebuje pečlivou a láskyplnou kultivaci – příliš mnoho, i příliš málo narušuje křehkou rovnováhu.

Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka: Bohatství a plodnost, inspirace. Realizace nápadů, praktičnost. Obchod, prosperita, dovršení cesty či plánu. Hojnost, zabezpečení, milý domov. Milovaná žena. Krása a půvab. Smyslnost, sexualita, vášnivost a emotivnost. Štěstí, šťastné období v životě, překonání překážek. Radost, pocit síly a zdaru. Činorodost, osobní rozvoj a vývoj. Sňatek a mateřství. Blaho.

Negativní stránka: marnivost, ženská lstivost, nevěra. Povrchnost. Přehnaná smyslnost. Majetnictví a panovačnost. Emocionální manipulace, žárlivost. Dominantní partnerka. Koketérie, frivolnost, erotická nevázanost, nezkrocené vášně., promiskuita. Volba partnera ze ziskuchtivosti. Ztráta moci, neschopnost řešit problémy nebo dělat plány. Varování před nechtěným těhotenstvím. Snaha o získání dominantního postavení. Panovačnost, boj o moc v domě. Chtění a přání jako překážka, potřeba vlastnit za každou cenu. Okouzlení zbytečnými produkty. Vulgárnost, nedostatek vkusu, egoismus.

Výklad ve vztazích: Milovaná žena. Láska.Manželství.Citová podpora.Vztah rozkvétá a nese nové ovoce.Touha po smyslových požitcích.Hluboký vztah a sexuální přitažlivost.Mateřství.
V negativních souvislostech: frivolnost, koketérie, promiskuita, ziskuchtivost ve vztahu.

IV. CÍSAŘ


Je v mnoha ohledech zrcadlovým odrazem Císařovny. Asi nejnápadnější je obrácení barev na jejich oblečení. Vášnivá červeň je svrchním pláštěm Císaře, stejně, jako jeho činy. Neobklopují ho abstraktní symboly jako Císařovnu, nýbrž realisticky vyjádřená znamení zvěrokruhu. Přesto, že jej pohání láska a touha po tom, co je prospěšné pro všechny, více se zajímá o realistické fungování každodenního života. Na společenské úrovni se snaží dosáhnout stability, aby společnost mohla dospět ke svému největšímu rozmachu. Jako archetyp Otce si přeje dát svým dětem silný základ, který jim umožní dosáhnout jejich nejvyšších cílů.

Poselství Císaře je poselstvím zdravé stability. Vytvořte si takové prostředí, jaké vám dovolí co nejlépe fungovat. Vynasnažte se ve svém domově, práci i ve vztazích nastolit praktický řád. Respektujte společenská pravidla, jež umožňují bezproblémový a klidný život. Pozor na potlačující a ke stagnaci vedoucí pravidla a ustanovení. Budovat pořádek jenom kvůli pořádku je brzda, nikoli osvobození.

Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka: Být vládcem vlastního života. Rozum, moc. Vůdce. Autorita. Zkušenost. Realizace cíle. Rozum stojí nad city. Touha po jistotě. Perfekcionismus. Zaměření na cíl a jeho dosažení. Aktivita, sebedůvěra – někdy až přílišná. Bojovnost, energie, síla.
Síla, sebejistota, odvaha. Schopnost prosadit se. Zralost. Disciplína. Sebeovládání. Důslednost. Světská moc. Autorita. Ambice. Úspěch. Stabilita. Pořádek. Praktická inteligence. Smysl pro realitu. Mít přehled.
Negativní stránka: Despota, tyran. Přílišná odpovědnost. Nekompetentnost. Zneužití moci. Ješitnost. Paličatost. Hádavost. Sebejistota a umíněnost. Prosazování se, agresivita, válka. Bojové situace, nátlak, násilí. Kariérismus. Autoritativnost. Platí jen síla. Perfekcionismus, chlad, panovačnost. Být neosobní. Egocentrismus.
Výklad ve vztazích:
Upevňování svazků a jejich uvádění na spolehlivý základ. Jistota.Ztráta iluzí díky střízlivosti a kritičnosti.Přísnost a touha po bezpečí, díky tomu strnulost a omezenost ve vztazích.Závaznost a stálost.Potlačování citů – dávat přednost racionálnu.Ten, kdo ve vztahu „vládne“.

V. VELEKNĚZ 

Vůdce a učitel, oděný do obřadního roucha, jež naznačuje moudrost, takřka ustupuje do pozadí. Barevná okenní skla kolem něho připomínají velké katedrály minulosti, dosahující až k nebesům. V dálce se rozprostírá Universum – vše, co je možno fyzicky i duchovně poznat. Zkoumáme li tyto prvky jako tři úrovně, vidíme v pozadí poznatelný svět, potom lidské pochopení a využití tohoto poznání a konečně předávání tohoto poznání jednotlivým lidem, prostřednictvím formální výchovy a vzdělávání.

Poselství Velekněze připomíná skvělé úspěchy lidstva a velké zdroje poznání, jež máme k dispozici. respektujte to, čeho odsáhlyminulé generace. Využijte tohoto poznání k vlastní tvorbě, doprovázené praktičností a krásou. Nepohrdejte hned tradicí, ale snažte se pochopit, jaké úžasné věci nabízí. Ale zároveň dbejte, abyste se tradicí neřídili slepě. nepřijímejte všechno poznání bez otázek, ale naopak, každou autoritu podrobujte zkoumání. Dřív, než zahrnete něčí praktiky do svého života, ujistěte se, že jsou v souladu s vaším srdcem a s vaší myslí.

Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka: Muž s autoritou spíše morální. Víra, morálka, povinnosti. Sňatek. Odpovědnost. Učitel vzor. Důvěryhodná osoba s morálním a etickým kodexem. Spojenectví. Smysluplnost. Učení a poradenství. Dobrá rada. Tradice, konzervativismus. Etika, ctnost. Soudržnost. Dobré smlouvy.
Negativní stránka: Fanatismus, netolerance. Falešný vůdce. Dogmatismus. Byrokracie, mravokárce. Uvězněnost ve vlastním systému přesvědčení. Podléhání souhlasu společnosti – neschopnost přemýšlet za sebe. Extrémní konzervativizmus. Strach z provinění. Závislost na autoritách. Špatná rada. Ortodoxní způsob myšlení a hodnocení
Výklad ve vztazích: Vzájemná důvěra.Touha po legalizaci vztahu. Manželství.Touha po ušlechtilém vztahu, upřímnosti a důvěře.Duševní souznění.Duševní spřízněnost dvou osob, která převažuje nad sexuální stránkou.Partner plní úlohu učitele a duchovního vůdce.Důvěrné pouto, které nestojí na sexuálním základě.

VI. MILENCI (Zamilovaní) 

 Z vod našeho podvědomí se vynořuje dokonalé, vášnivé spojení. Je to víc, než romance, víc, než muž a žena – vidíme zde jednotlivé živly, které jsou k takovému spojení zapotřebí. Dvojice stojí ve vodě, červené oblečení bojovníka a zapadající slunce zahaluje výjev ohnivou vášnivostí.

Poselství Milenců nám říká, abychom se rozhodovali dobře a vyrovnaně. Ostatně, původní význam této karty byl v nejstarších Tarotových systémech vyjádřen názvem Volba. Než se pro něco rozhodnete, zvažte všechny stránky. Vyberte dobře a stavte na základech, které vám pomohou uskutečnit vaše nejlepší sny. Nedovolte, aby jeden prvek rozhodování zastínil ostatní. Vztah, kde je rozhodující pouze fyzická přitažlivot, profesní rozhodnutí, které je zajímavé pouze z intelektuálního hlediska, nebo příležitost mít domov plný vymožeností nemusí být z dlouhodobého hlediska tím nejlepším rozhodnutím.

Pro orientaci k výkladu:

Pozn.: Pokud se otázka vztahuje k LÁSCE, představuje tato karta ji, V ostatních případech symbolizuje ROZHODNUTÍ.

Pozitivní stránka: Zkouška , rozhodnutí, životní křižovatka. Manželství, přátelství a smlouva – institucionální vztahy všeho druhu. Dilema. Láska. Partnerství. Sexualita. Spojení. Dilema rozumu a srdce. Volba v milostné záležitosti. Před rozhodnutím. Setkání, přátelství, zamilovanost. Sňatek, závazek jiné osobě. Volba. Nalézt správnou odpověď spíš „intuicí“ než rozumem.
Negativní stránka: Neúspěšná zkouška, nespolehlivost. Zklamání v lásce a sňatku, nevěra, rozchod. Pochyby a neschopnost se rozhodnout. Nečinit rozhodnutí. Rozpor. Konflikt. Nevědomost, nerozhodnost. Špatné nebo nechtěné rozhodnutí. Nerozhodnout se tam, kde je to nutné. Rozpolcenost.
Výklad ve vztazích: Setkání, přátelství, zamilovanost.Láska.Volba v milostné záležitosti. (V případě spojení s negativní závažnou kartou jde o situaci, ke které by raději nemělo dojít.)Sňatek, závazek jiné osobě.Rozhodnutí mezi dvěma osobami, láskou a kariérou apod.Sexuální zkušenost.Okouzlení.Nový vztah nebo vědomý postup ve vztahu.

VII.VŮZ 

 Vůz je kartou vítězství. Zlatý znak slunce nahoře na voze je vyjádřením vesmírné síly a soustředěné mysli. Přestože se vítězství jeví jako jednoznačné pojetí, je karta plna rozporů. Žena v královském purpuru jede na voze. Místo koní a pohybu vpřed vidíme dvě sfingy. Ty často symbolizují hádanky. Zdá se, že žena řídí nehybné vozidlo bez otěží, ve skutečnosti hledí jiným směrem. Ano, je to karta vítězství. Žena má kontrolu, k níž možná dospěla pouhou sliou vůle. Dosud však nerozluštila hádanku protikladných představ. Dosáhla úspěchu, nikoli porozumění.

Poselstvím Vozu je síla vůle a kontrola. Poznejte svou vlastní sílu a schopnost udržet pořádek uprostřed chaosu. Vězte, že jste schopni dosáhnout víc, než si myslíte. Oslavujte své úspěchy.Všímejte si, kdy některé záležitosti potlačujete, nebo se odvracíte od představ, které vás matou. Až dosáhnete toho, co jste si předsevzali, neusínejte na vavřínech. Stále je čemu se učit.

Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka:  cesta, dopravní prostředek, jet někam, vzdálenost. Vítěz, hrdina. Úspěch a vítězství, boj, bitva, válka, triumf. Těžkosti, troufalost, smělost, vedení. Schopnost prosadit se, odhodlání riskovat, schopnost vytvořit vlastní názor. Výzva k odvaze a obezřetnosti. Vydání se na cestu. Odhodlané neohrožené pronikání vpřed. Překonatelné překážky. Usilovné jednání (ve smyslu činu). Umění pohnout událostmi, dát věci do pohybu. Odhodlání, nepoddajnost, vytrvalost, cesta za jasným cílem. Nepřemožitelnost. Vítězství nad nepřáteli nebo překonání překážek. Soutěživost. Různorodost. Změny pobytu, stěhování. Hýření penězi.
Negativní stránka: porážka, překažení cílů, vyčerpání a selhání, nečestnost. Špatně užité vášně, které se vymykají naší kontrole, mohou vést k naší porážce. Neskromnost, vztek, ukvapenost a nepřiměřené ambice. Neposlušnost, protivení se, vzdor. Hádavost. Protispolečenské nebo zločinecké jednání, sebeprosazení chybnou cestou. Zničení se kvůli zvolenému cíli. Pronikat vpřed příliš bouřlivě. Bezohlednost. Msta. Konflikt. Válka. Potíže. Nerozvážnost. Zbrklost. Varování před přeceňováním sil. Ukvapenost, lehkomyslnost. Netrpělivost. Neschopnost ovládání. Zmatek, spěch. Komplikace na cestách. Exhibicionismus.
Výklad ve vztazích: Dobrodružství.Vztah na dálku.Vítězný dobyvatel.Vrhání se do rizikových vztahů a dějů.Změny. Nová láska, útěk ze starého vztahu, nové jaro v stávajícím vztahu.Začátek nového spojení a příliš lehkomyslné opuštění starého důvěrně známého okolí.„Čerstvý vítr“.

VIII. CHTÍČ (Síla)


Žena kráčí s velkou cílevědomostí se lvem po boku. Kolem jeho šíje je volně omotán řetěz. Lev jsou ženiny animální pudy. Tyto pudy ji ani neřídí, ani je nevleče za sebou. Jsou tu, jako rezervoár síly, moci a odvahy pro případ, že by je někdy potřebovala.

Poselství síly vám připomíná, že máte víc síly, moci a odvahy, než si uvědomujete. Naučte se přirozeně žít s těmito dary a používejte je, kdykoli je to na místě. Pozor na extrémy. Nedovolte, aby vás vaše síla nebo nižší touhy ovládaly. A naopak, svou sílu nepopírejte.

Pro orientaci k výkladu: i tyto významy jsou jen výřez z mnoha – nezapomínejte prosím, že je třeba brát v úvahu i ostatní karty ve výkladu a souvislosti mezi nimi.

Pozitivní stránka:  moc a energie, odvaha, zanícení, dychtivost, touha po činnosti a jednání. Překonání pokušení. Poznání, úsudek, nepodplatitelnost, vyváženost, slušnost. Život, rozkoš a vášeň, vitalita a radost ze života. Srdnatá angažovanost. Charisma, síla vůle. Užívat života. Využití osobní moci k překonání překážek. Fyzická síla, vytrvalost. Tvořivá energie. Zdraví. Akceptovat pudy a řídit je. Nebát se. Síla něco nedělat / síla něco dělat. Morální síla. Vláda nad sebou. Fyzická aktivita, sebevědomí, kontrola situace. Schopnost postavit se nepříznivým okolnostem, úspěšný boj s překážkami nebo komplikacemi, morální a fyzická síla, vytrvalost při osudových neúspěších. Ovládnutí špatných instinktů.
Negativní stránka: despotismus, zneužívání moci. Ztráta energie. Být hračka zvířecích instinktů. Násilí, brutalita, malichernost, podléhání pokušením a vášním, tyranii. Domýšlivost a opovážlivost. Vztek, lhostejnost a vměšování se do věcí druhých. Lámat něco přes koleno, plout proti proudu, vzdorovat. Ztráta sebevlády. Situace, kterou nelze zvládnout. Použití síly proti druhým. Řídit se jen svým chtěním. Přepínat tělesné síly. Síla použitá nesprávně nebo na nesprávném místě. Za velkou námahu jen malá odměna. Problémy s fyzickou stránkou – např. nadváhou. Nerovnováha fyzická, emocionální nebo duševní. Brutalita, hrubost, násilí, fyzické týrání. Nestydatost, rozkoš. Pýcha. Ztráta morálky. Podléhání špatným instinktům. Nebezpečná situace vyžadující opatrné jednání, špatné využívání vlastního vlivu nebo podléhání špatným vlivům. Nechuť přijmout zodpovědnost, neschopnost usilovat o dotažení záležitostí do zdárného konce.

Výklad ve vztazích:  Sexuální energie.Vášnivost, náruživost, temperament.Touha po uskutečnění vášnivé, fyzické lásky. Tělesná láska.Sexuální výstřelky. Chtíč.Podlehnutí milenci, milence s katastrofickými důsledky.Schopnost nepřistupovat na „hry“.„Zvířecí“ přitažlivost, kterou je nutno ovládat.

POZNÁMKA – E.A.Waite změnil číslování této karty (Síla, Chtíč) oproti původnímu Tarotu A.Crowleyho. Prohodil ji s kartou Spravedlnost. Waite uvedl, že k tomuto kroku měl závažné důvody, nikdy však dostatečně nevysvětlil jaké. Pořadí těchto dvou karet je proto spojeno s velkým otazníkem. Je na Vás, jestli se rozhodnete přiřadit Spravedlnost k číslu 8 nebo 11. Já osobně, protože pracuji vlastně výhradně s jinými tarotovými sadami, než je Crowley, přiřazuji Spravedlnosti (Vyrovnání) číslo 11, které užívají všechny ostatní sady. Prostě záleží, jak to cítíte.

IX.POUSTEVNÍK 


Tajemný stařec kráčí sám po úzké stezce. nese světlo, které představuje jeho mysl a poznání, jehož dosáhl a hůl, symbolizující sílu jeho vůle. Jeho červený pás naznačuje něco z vášně, která ho vede v jeho hledání. Přesto, že má velké poznání světa a silnou vůli, v jeho srdci je stále něco nedořešeno. Poselství Poustevníka se  týká sebepoznání. Nastal čas, abyste se stáhli do ústraní, rozjímali o tom, co jste poznali a ujistili se, že vaše přesvědčení zrcadlí to,k čemu vás táhne srdce. Nyní musíte poznat, kdo jste a čemu věříte. Potom můžete jednat se sebedůvěrou, aniž byste byli závislí na názorech ostatních. Hleďte, abyste se nestáhli na příliš dlouho, nebo ze špatných důvodů. Stáhnout se ze života ze strachu nebo proto, abyste se vyhnuli osobní zodpovědnosti, není totéž, jako sebepoznání.
Pro orientaci k výkladu:Pozitivní stránka: Přehodnocování dosavadní představy o světě, bohatství, úspěchu, prestiži. Ponořit se do sebe. Osamění a sebekázeň. Trpělivost. Tajemství. Sledování vyšších cílů. Zralost, chápavost. Potřeba pochopit sama sebe. Přemýšlení o sobě. Sebezpytování. Uzavřenost, opatrnost, samota. Opuštěnost a osamělost (být někým opuštěn nebo sám opustit.) Odcizení. Hledání pomoci u psychologů, učitelů, léčitelů, duchovních vůdců, moudrých osob. Hledání správné cesty a ukazování cesty druhým. Studijní cesta (doslovně i přeneseně), studium.Rozmyslet si dobře, co doopravdy chci, než udělám další krok. Úspěch na poli vzdělávání.Potřeba umět se zastavit, popřemýšlet, popř. přijmout dobrou radu. Diskrétnost, obezřetnost, uvážlivost, útěk od světa, období kontemplace (přemýšlení, soustředění, uvažování). Zájem o okultismus a esoteriku.
Negativní stránka:Samota a opuštěnost, strach, smutek. Zklamání, skrývání, snaha separovat se. Útěk před světem. Izolace.Nechuť setkávat se s lidmi, pocit marnosti. Podivínství. Chybné ideály. Truchlící člověk. Podlehnutí náboženské sektě. Knihomol, ustrnutí v teoriích, ztráta kontaktu se světem. Senilita, skepse, morous. Nepříjemné průtahy,nucený odpočinek a izolace.
Výklad ve vztazích:Osamělost, uzavřenost, stáhnutí se do ústraní.Osamělost i v rámci vztahu.Ujasnit si, co doopravdy chci.Ustoupit, dobrovolné omezení se.Zanedbáváni partnera pod rouškou ušlechtilých cílů.Dobrovolné nebo nucené odloučení od partnera.Odsuzování sexuální stránky života

  X.KOLO ŠTĚSTÍ – OSUDU  

Někdy se toto kolo chápe jako osud a většinu z nás děsí, protože se otáčí, aniž bychom jej mohli ovlivnit. Někdy se v našich životech dějí věci, které se zdají být nevysvětlitelné, ale život je plný cyklů a my bychom udělali dobře, kdybychom na to pamatovali. Slunce ve středu kola může představovat naši mysl. Jestliže jsme soustředěni a v bezpečí, potom nezáleží na tom, jak se kolo otáčí, nejsme mu vydáni napospas. Věci a události můžeme vidět jakkoli chceme – jako požehnání, nebo prokletí, jako tragedii, nebo příležitost. Poselství Kola je dvojí. Za prvé, vězte, že v životě jste jednou dole, jednou nahoře a mnohokrát se přihodí věci, které na nás mají vliv, ale ve skutečnosti nejsou osobní. Například firmu, v níž pracujete koupí jiná a reorganizuje ji. Vaše místo se zruší. Nicméně se to nestalo, aby bylo ublíženo vám osobně, přestože to na vás může mít hluboký dopad. Za druhé – události v životě jsou někdy dobré nebo špatné jednoduše proto, že se rozhodnete je tak vidět. Držte se svého středu a nenechte se zmítat okolnostmi, které nemůžete ovlivnit. Vyvarujte se však využívání cyklů kola k zanedbávání své osobní zodpovědnosti. nezapomínejte na věci,které můžete ovlivnit a neviňte okolnosti z chyb, které jsou ve skutečnosti vaše vlastní.
Pro orientaci k výkladu:
Pozitivní stránka: Proměna a neúprosnost okolností. Změna zvenčí – díky vnějším okolnostem. Podnět osudu. Něco, co nejde ovlivnit. Nečekané zvraty. Dopravní prostředky. Nová příležitost. Neopakovatelná šance, šťastný zvrat situace. Pohyb.
Negativní stránka: Neštěstí a nestabilita. Smůla a nejistota situace. Nepřízeň osudu. Náhlý obrat nevýhodným směrem.
Výklad ve vztazích:
Osudovost. Obrat. Proměnlivost – jednou dole jednou nahoře. Možné seznámení, nový vztah.Situace, které nemůžete ovlivnit – jsou zásahem osudu. Počátek vztahu nebo obrat ve stávajícím. Čas na změny, kterým se nemáme stavět na odpor.

XI. SPRAVEDLNOST 

Ztělesněná spravedlnost drží minulost i budoucnost ve svých rukou. Váhy představují karmickou rovnováhu života, kterou je třeba zachovat.Obraz slunce jste vy, přesně uprostřed mezi svou minulostí a budoucností. Spravedlnost má zavázané oči. V její moci není ani vám pomoci, ani ublížit. Cokoli jste udělali v minulosti, určuje vaši budoucnost. Poselství Spravedlnosti je prosté. Svými činy tvoříte svou budoucnost. Nacházíte se v bodě, kdy si kladete otázku, proč se něco děje. Podívejte se zpět do své minulosti. Jak jste vytvořili současnou situaci? Nastal čas, abyste za vůj život převzali odpovědnost. Varujte se malomyslnosti. Přestože chyby v minulosti daly vzniknout rámci budoucích událostí, vaše současné činy také ovlivní budoucnost. Poučte se ze svých chyb a uděletje nyní taková rozhodnutí, která povedou ke šťastnější budoucnosti.

Ve výkladu:

Pozitivní stránka
Poctivost a upřímnost. Rozum, spravedlnost, stabilita, právo, zákon, řád, čest a ctnosti. Výkonná moc, exekutiva, spravedlnost, soudní dvůr i soudní procesy. tvrdost zákona i přísnost soudce. Právní a úřední záležitosti. Soudní záležitosti. Dohody, smlouvy. Následek našeho počínání. Rozumná rozhodnutí. Racionálnost, nestrannost. Věcnost. Logika. Poctivost. Konfrontace s následky našich činů. Vyrovnání se s něčím. Zdravý úsudek. Ohodnocení.
Negativní stránka: Nespravedlnost, nerovnováhu, nezákonnost, nečestnost, spor, přepjatou přísnost, předsudky, zaujatost, licoměrnost, nerovnost. Rozdíly názorů, aroganci, faleš, urážky, nepříznivé výroky v soudní při, škody, které nás v soudním řízení i ve styku s bližními čekají. Falešná obvinění, netolerantnost, zlořády všeho druhu, pokrytectví, nesnášenlivost, nedostatek soudnosti, neschopnost říci a rozpoznat pravdu. Potíže se soudy. Střet se zákonem. Neústupnost. Nadměrná přísnost. Byrokracie, tendenčnost, nedostatek rovnováhy, nesprávný úsudek, justiční omyl, bezdůvodné podezření, falešné obvinění, odsouzení z nesprávných důvodů, diskriminace, těžkosti s vyřizováním soudních záležitostí, msta, nelegální činnost.

Výklad ve vztazích: Poukaz na férovost a rovnoprávnost.Sklízet, jak jsme zaseli.Rovnocennost. Rovnováha sil.Okamžik pravdy.Dát něco do pořádku.Vyváženost a jednota, partnerství, manželství.Připravenost pro harmonický vztah.

XII. VISELEC

Viselec se více, než kterékoli jiné kartě podobá Bláznovi. Protože se nachází v opačné pozici hlavou dolů a chová se způsobem, který se neshoduje se společností, mají jej mnozí za blázna. Mezi těmi dvěma je však velký rozdíl. Viselec prošel náročnou zkušeností, která mu dává pocit míru a porozumění, jakými se vyznačují pouze lidé, kteří úspěšně prošli velkými zkouškami. Slunce představuje jeho sebepojetí a jeho místo ve světě. Někdy možná tápe, ale ví, kdo je, odkud přichází a odkud pramení jeho síla. Je ochoten obětovat uznání společnosti, aby zůstal věrný sám sobě.

Poselstvím Viselce je vědět, kdy a co obětovat. Ujasněte si, kdo jste a s touto vizí nechte ukřižovat všechny své činy a rozhodnutí. I když vaše jednání může působit neohrabaně, nebo v rozporu s ostatními, raději obětujte jejich příznivý názor, než abyste byli nevěrní sami sobě. Nepřikládejte již tomu, co si myslí ostatní větší význam než tomu, co je správné podle vašeho přesvědčení. Vyvarujte se ospravedlňování svého podivínského, nebo nevhodného chování tím, že byste říkali, že jste sví. Jste skutečně sví? Nebo jen hledáte výmluvu pro své špatné chování, jímž se pyšníte?

Ve výkladu:

Pozitivní stránka: uvíznutí v nesnázích, nepohyblivost, nucený klid. Následkem je změna životního směru, obrat pohledu na svět. Obrácení hodnot, zkouška, duchovní růst, sebekontrola. Oběť, sebeobětování. Změna postojů a životních cest, nový počátek. Život se zastavil. Bezmocnost, pasivita. Nucené pauzy, prožívání bezmoci a krize. Podstoupit něco nepříjemného nebo nepohodlného. Jedinec mezi dvěma krajními řešeními – pocit pasti. Odevzdání. Povinnost. Oběť. Neschopnost změnit své současné stanovisko. Obrat na základě hlubokého poznání. Pocit, že se život převrátil na hlavu. Ztratit půdu pod nohama. Nemít volbu. Smíření se s osudem, sebeobětování se, služba.
Negativní stránka: Závislost na čemkoliv, neschopnost se toho vzdát. Ztráty, tresty, oběti dobrovolné i nedobrovolné. Nemoci. Neštěstí. Trest.
Výklad ve vztazích: Oddanost – až nezdravá závislost.Uvíznutí na mělčině.Nepříjemná situace z níž nevíme, jak ven: buď bezvýsledná snaha o získání vztahu nebo zabřednutí v problematickém vztahu.Být vydán na milost a nemilost dosavadnímu stavu.Něco nefunguje, je potřeba nového pohledu na sebe nebo partnera. Problémy v manželství, předzvěst ukončení vztahu.

XIII.SMRT

Všichni čelíme smrti v nějakém převlečení. Zde je řeč o duševní, nikoli tělesné smrti. Na této kartě vidíme lebku, která zírá s neúprosnou rozhodností. Mrazivé poselství zní -jestliže chcete jít dál, musíte projít smrtí. Proč by kdo chtěl něco takového dělat? Co by ho k tomu vedlo? Odměnu drží Smrt na svém praporu a štítu. Bílá květina symbolizuje čistotu úmyslů a bílý kůň ryzost vůle. Každý, kdo chce pokračovat ve své duchovní cestě je potřebuje. Jsou znamením smrti ega a s ním i dlouho zastávaných názorů, které již nejsou použitelné. Musí se to stát, aby se uvolnila cesta nové energii a životu.

Poselství smrti zní, že duchovní růst sebou nese také bolest. Není snadné se zbavit určitého chování nebo názorů, připustit chyby v myšlení i jednání. Aniž by se tím popírala závažnost smrti ega, toto úsilí se vyplatí. Pozor na strach ze změny, ze zbavení se zastaralých představ. Strach ze smrti vede ke stagnaci, která může trvat déle a bolet více, než prostá smrt.

Ve výkladu:

Pozitivní stránka: Proměna, ukončení práce jedné etapy činnosti, vyvrcholení díla, konec, řešení problémů, nevyhnutelné změny. Uzavírání starých vztahů, hroucení hmotné jistoty a otevírání nových začátků. Náhlá změna, úbytek, neštěstí, nehoda, kolaps, ztráta. Nemoc, konec starých přátelství a finanční ztráty. Logický vývoj stávající situace. (nikoli vysněný). Transformace (změna může být a nemusí být vítaná.) Situace nebo událost, jíž se nelze vyhnout. Něco je „mrtvé“ nebo na odchodu. Pozitivní avšak těžko snesitelné změny. S něčím se musíte vyrovnat a něco i urovnat! Neočekávaný posun událostí, náhlá změna, na niž se předtím dlouho čekalo. Ukončení problému, který trval dlouho, někdy neočekávaným způsobem. Čas rozloučit se. Nechte „něco“ odejít – i když to bolí. Něčí nepřítomnost – dotyčný nám připadá jako zesnulý. Obnova, renesance, změna systému hodnot, vnitřní proměna. Ukončení realizace dřívějších plánů a projektů. Možnost náhlé a nečekané změny. Uvolnění od starých závazků a povinností. Začátek něčeho nového a neočekávaného. Ukončení málo konstruktivních vztahů.

Negativní stránka: Totální ochabnutí, lhostejnost, smutek, rozklad, rozloučení, nevyhnutelný neúspěch, oprávněný pesimismus a nebezpečí. Konec minulosti: ztráta vztahu, zaměstnání, změna způsobu života. Neštěstí. Porážka. Utrpení. Neúspěch. Rozvod. Ztráta zaměstnání. Ztráta přátel, partnera, pracovního vztahu. Vykradení. Deprese. Ztráta práce nebo postavení, přerušení společenských kontaktů. Porážka. Neřešitelné problémy. Krádež, materiální ztráta. Nutnost rozloučit se s blízkými lidmi nebo přizpůsobit se nechtěným okolnostem. Vynucená změna bydliště. Sebevražedné myšlenky, nebezpečí vážné nehody. Nevyléčitelné nebo vleklé choroby, smrt.

Výklad ve vztazích: Ztráta vztahu. Rozchod. Rozvod.Nový začátek.Konec fáze.Něco ve vztahu dosloužilo. Ztráta partnera.

XIV. MÍRNOST (Alchymie, Umění)

Podobně, jako zlatá a stříbrná sfinga u vozu, představuje také zlatý a stříbrný pohár dva extrémy. Mírnost je zde vyjádřena tím, že žena mísí, či slučuje ( a tím mírní) jakési extrémy v chování, názorech, nebo citech. Naučila se mírnit svůj život takovým způsobem, že dokonale respektuje a vyjadřuje svoji vášeň. Díky tomu žije nanejvýš uspokojivým životem a její vnitřní přesvědčení jsou v dokonalém souladu s jejím vnějším jednáním i s okolním světem.

Porozumět poselství Mírnosti je jednoduché, ovšem uplatňovat ho v praxi je obtížnější. Umírňujte svůj život ve všech směrech, tělesně, duchovně, citově i rozumově. Hleďte, ať vaše jednání nebo nečinnost odpovídá situaci. Pozor na nemírnost a extrémy v chování. Také nedovolte, aby vás strach z toho, že uděláte chybu, vedl k trvalé nečinnosti

ve výkladu:

Pozitivní stránka: Změna,která je harmonická chtěná a postupná.Probíhá řízeně (podléhá tedy nějakému našemu plánu) na základě toho, co chceme a mění stav současný ve stav žádoucí – takový, který považujeme za lepší. Rovnováha, trpělivost, tichost, ukázněnost, adaptace. Spořivost, střídmost, harmonie mezi lidmi, úspěšná spolupráce s bližními. Schopnost spojit správné lidi k společnému úkolu. Léčitelství. Nechat „koláče“, aby se správně „dopekly“. Ideální stav. Spolupráce. Plánování. Odstup a objektivita. Umění diplomacie. Umění kompromisu. Zdraví. Vyléčení. Uzdravení. Výzva k trpělivosti, plánování, promyšleným úvahám. Kompromis. Zlatá střední cesta. Období nevhodné pro riskování a intuitivní jednání. Dobrý management. Rada nenaléhat! Vyváženost. Dohoda. Diplomacie. Nestrannost. Spojit něco.

Negativní stránka: Neshoda, lenost, nesoulad, nesourodost, kolidující zájmy, disharmonie, apatie, náladovost, marnotratnost, nedostatek osobnosti. Konflikty v obchodních, profesních záležitostech, neschopnost kooperovat, nesplněná přání, nešťastné situace, nerovnováha, kolaps. Situace, ve které je osoba nucena náhle změnit názor. Něco se může odvíjet pomaleji, než bychom si přáli. Příliš rozvažovat a nejednat. Protichůdné zájmy. Nešťastná kombinace spojenců. Neznat míru. Potácet se z extrému do extrému. Vměšovat se. Střídání vyčerpanosti a výkonnosti. Nemírnost. Marnotratnost. Záležitost, která se dlouho táhne a není naděje na moudré řešení. Cíl dosažený velmi pomalu. Nepřátelský vztah někoho z okolí, spolupráce bez výsledků, těžkost porozumět jiným. Ztracené šance. Domácí neshody.

Výklad ve vztazích: Šťastný a harmonický vztah, manželství nebo přátelství.Rada nenaléhat!Vychutnávat si souznění.Hledat zlatou střední cestu, nutkání vnést do vztahu klid a vyváženost.Vyrovnanost a citová vyspělost.Souzvuk.Láskyplná náklonnost.Nová vyšší forma vztahu: přátelská se změní v milostnou (nebo naopak), nezávislý v partnerský apod.Sňatek.Pomalý vývoj citů, zdařilý partnerský vztah, vzájemné porozumění.

XV.ĎÁBEL

Fascinující, silný, podmanivý – jak nebezpečná i přitažlivá je to postava! Maska, přestože dodává tajemného vábení upozorňuje, že ten muž něco skrývá. Vzhledem k tomu, že má zakryté oči, jde za požitky slepě, aniž se na cokoli ohlíží. Představuje posedlost, závislost a zhoubné návyky. Je tím, co se stane – čím se můžeme stát, když se náš život vychýlí z rovnováhy.

Jeho poselstvím je výstraha, varování. Jestliže Mírnost je dokonalým výrazem dokonalé vyrovnanosti, Ďábel představuje nedokonalou rovnováhu, vzniklou následkem lehkomyslného jednání. Všechny extrémy – v jídle, práci, sexu, cvičení – vedou k nevyrovnanému životu. Dejte pozor a buďte na stráži , co se týče utkvělých představ a posedlostí ve vašem životě. Nedovolte, aby nějaká víra či zvyklost zastínila všechny ostatní stránky vašeho života, nebo vaše povinnosti a odpovědnost vůči sobě a druhým. Na druhé straně zkoumejte, zda se ze strachu ze závislosti natolik nebojíte požitků, že potlačujete nebo popíráte všechny touhy a to i ty zdravé.

k výkladu:

Pozitivní stránka: Nebezpečí nízkých vášní. Moc, pokušení, podrobení a svádění, mamon. Obchod, peníze, hmotná pouta. Chaos, nemoc, otroctví, neúspěch, zrada, podvody, čarodějnictví a chtíče. Nekalé obchody. Požitkářství, kleptomanie, lež. Být ovládán. Nečestnost. Situace, v níž se tazatel cítí zotročen nebo v pasti. Chtíč ve fyzickém a emocionálním smyslu. Způsob chování neodpovídá vnitřnímu přesvědčení. Být obětí návykové látky. Porušování vlastních zásad. Peníze, obchod a výmluvnost. Nedobrý objekt touhy, který – ač jsou pro jeho dosažení používány jakékoliv prostředky – nemůže být nikdy získán. Upřednostňování tělesných potřeb. Podléhání svodům okolí. Nebezpečí závislosti, manipulace nebo vydírání! Instinkty, osudovost a osudová přitažlivost.
Negativní  stránka: Nemoc, osudovost, katastrofy a násilí. Osoba, která tahá za provázky v tazatelově životě. Nenávist. Násilí. Negativní myšlenky. Předsudky. Egoismus. Žádostivost získat moc nebo majetek. Přílišná vázanost na smysly. Zkáza. Zmatek. Neštěstí. Smůla.Zneužití moci. Ryzí materialismus. Nespolehlivost. Požitkářství. Skrývání skutečných záměrů, lež. Unikání před zodpovědností. Dobrovolné poddanství. Psychická závislost. Špatná volba. Rychlé avšak ne dobré řešení. Bezmezná poslušnost na nesprávném místě. Alkoholismus, drogy, závislosti, gamblerství. Černá magie, okultismus. Pokoušet osud.
Výklad ve vztazích: Nešťastné a nepřirozené vztahy.Tyranie, citové vydírání.Smyslnost. Posedlost touhou.Muž a žena jsou rozděleni – vzájemná touha jednoho po druhém nikdy nebude naplněna.Mocenské hry, vášnivé excesy, emocionální propletence, nebezpečná pokušení.Nenávistná láska.Protějšku je každý prostředek dobrý, aby vás „dostal“.Trojúhelníkové vztahy probouzející primitivní emoce.Závislost.Vášeň, sex a fyzická láska.Být něčím /někým svázán.Střídání partnerů.Šarm a přitažlivost. Neodolatelnost.Neřest. Chtíč.Nechtěné těhotenství.Symbol karmických spojení a svazků, charakterizovaných mocenskými a závislostními vlivy. Sexuální, citová nebo materiálně-finanční závislost, podřízenost, zneužívání moci ve vztahu.Neřešitelné problémy – dluhy z minulých existencí, které mají karmický charakter.

XVI.VĚŽ

Věž – pečlivě postavená, vysoká, krásná a silná, představuje naše pojetí světa. Zvětšovali jsme ji a měnili podle potřeby. Očekávali jsme, že tu bude stále a bude nám sloužit. Nyní ji zasáhl blesk a rozbil nám ji.. Blesk představuje v té či oné formě okamžik osvícení, záblesk uvědomění či zkušenosti, který otřese naším světem až do samých základů. Padáme ze stavby dolů a nemáme nic. Aspoň se nám to tak jeví.

Poselství Věže je náročné. Na rozdíl od Kola štěstí a Smrti se nezdá, že by Věž, kromě zničení něco nabízela. Náš systém víry a přesvědčení nám pomáhá nalézt klid ve středu Kola a dává nám odvahu čelit Smrti. Ve Věži je tento systém otřesen. Dobrou zprávou je, že jím obvykle otřese pravda, kterou jsme dříve neviděli. Jestliže víme, že je pravda dobrá, pak nevědomost není ve skutečnosti žádnou blažeností. Vyvarujte se přílišného dramatizování situace. Jestliže budete přehnaně reagovat na každý rozruch ve svém životě, nebudete dobře připraveni, až přijde skutečné trauma nebo tragedie.

k výkladu:

Pozitivní stránka: devastace, zhroucení starých idejí a plánů, pády, neštěstí a nouze. Zklamání, zřícení a sesutí, převrat. Selhání plánů a nadějí, vztahů a obchodů. Náhlé změny, nečekané události, rozchody a rozvody. Změna vztahu, pracovního místa, bydliště. Zmaření ambicí, rozbití iluzí. Kolaps ega. Něco se zhroutí, situace se vymkne kontrole. Budování něčeho na špatných základech. Revoluční životní změny. Osvobození z tíživé situace. Revoluce.
Negativní stránka: tyranie, útlak, útisk, zajetí, nemoci, operace, vězení, tresty, skandály, trestaná pýcha, pochybné aktivity. Nehody, šokující události. Neúspěch, krach, nepříjemnost. Rozchod, hádky, rozepře. Fyzický útok. Onemocnění, nemoc, předčasný porod, deprese. Onemocnění, smrt, vězení, zmar, ztráta, destrukce. Materiální ztráty. Ponížení. Zklamané očekávání. Zdrcující poznatky. Potvrzení obav. Situace se nebude vyvíjet podle předpokladu nebo přání. Uvěznění, pohroma, zkáza.
Výklad ve vztazích: Blesk z čistého nebe. Otřes. Ukončení vztahu nebo naprostá změna pravidel hry. Radikální změna. Překvapivý rozchod.Šokující zpráva. Neharmonické manželství (vztah) odsouzené k zániku. Rozchod.

XVII. HVĚZDA

Vše zde hovoří o míru, klidu a naději. Tato žena představuje dokonalou víru. Hvězda na jejím čele je spojena s hvězdou na obloze, což svědčí o jednotě mysli a ducha. Hvězda je sestrou mírnosti, ale místo aby ovládala a uchovávala vodu, jako její sestra, bezvýhradně vyprazdňuje své džbány s vodou s vírou, že se zase znovu naplní.

Poselstvím Hvězdy je naplnění a víra. Věřte, že přírodní cykly jsou skutečné a přirozené a že po těžkém období nastanou lepší časy. A až přijdou, odevzdejte se jim, ponořte se do chladivých vod víry. Nepoddávejte se zoufalství a nepodléhejte pokušení to vzdát.

 k výkladu:

Pozitivní stránka: Naděje, dobré vyhlídky. Ruší zlé vlivy, slibuje klid, konec utrpení. Naděje a slibná budoucnost. Vize. Jasná představa, stanovení cíle. Uzdravení. Splnění přání. Víra v budoucnost. Projekty a jednání budou slibné. Nový začátek. Sebedůvěra a důvěra. Možnost chtěného otěhotnění. Umožňuje  plodné činy a plány – nevede k činnosti samotné, ale přináší podnět k její volbě. Dává obnovu, inspiraci. Značí naději, harmonii a důvěru. Je splněním tajných přání, přináší pomoc společníků a přátel.

Negativní stránka: nesplnění nadějí, zklamání, pesimismus, disharmonie, konec vztahů lidských, profesionálních i obchodních. Smůla. Narcisismus, orientace na nevhodné vzory a fixní ideje. Kult hvězd. Sebeláska. Zasněnost, která může vést až k odtržení od reality. Nenaplněná očekávání. Propást přítomnost kvůli upnutí se na budoucnost. Platonická, beznadějná láska. Ztracené příležitosti a naděje, neúspěch, či úspěchy krátkého trvání. Nedostatek předvídavosti nebo zneužití důvěry, smůla, nesplněná přání a tužby. Falešní přátelé, pasivita a slabost, ztráta motivace.

výklad ve vztazích: Duchovní, platonická láska. Slibná budoucnost. Slibná spojení a setkání. I v případě krize rada důvěřovat v budoucnost a výzva neztrácet naději. Zintenzivnění sexuálního života nebo příchod nového milence, který dokáže splnit naše sny. Nenosit masku, být upřímný. Pravdivost vztahu. Dlouhé šťastné partnerství nebo manželství. Negativně: platonická, beznadějná láska. Sdílení lásky spojené se společnými úkoly.

XVIII. LUNA

Tato krásná koule nás inspiruje více, než cokoli jiného. Promlouvá k naší duši, uvolňuje naše animální pudy, zve raka na hladinu. On je symbolem našich nejhlubších obav. Světlo Luny nám umožňuje raka letmo zahlédnout, ale zároveň poskytuje dostatečný stín, takže ho můžeme ignorovat, jsme-li opatrní. Světlo Luny nám ukazuje naše nejhorší noční můry…ale pak zase i naše nejkrásnější sny.

Poselství Luny je stejně přízračné, jako měsíční noc. Věnujte pozornost svým snům, i své intuici. Pohlédněte svým obavám do tváře, i kdyby to bylo jen na malý okamžik. Uvědomte si, že v měsíčním světle nevidíte jasně, že se bojíte stínů či svodů neskutečných idejí, které nejsou tím, čím se zdají být.

k výkladu:

Pozitivní stránka: Neznámé nebezpečí, temnota, falešní nebo zakuklení nepřátelé, pomluvy, klepy, klamy, omyly, strach. Varování před nástrahami, čas náročných zkoušek, podvody, klamné zdání, skandály, vášně, smyslné choutky. Pomluvy, lži, nemorálnost, urážky, povrchnost, nečestné vztahy. Špatné vlivy a skryté síly. Romantika, inspirace, snění, umělecké sklony. Fascinace něčím. Nejisté vztahy. Situace, kde hrozí nebezpečí chybných kroků. Existence neznámých nebo skrytých nepřátel či nebezpečí. Utajené pohnutky a motivace. Tápání. Rozčarování. Je těžké oddělit skutečnost od smyšlenky – zmatek a nejistota. Vliv skrytých sil. Temnota, v níž snadno zabloudíme. Nejistota, strach, zmatení a hrůza. Situace, kdy dochází ke změnám, kolísání, nejistotě nebo dokonce předstírání. Náchylnost k sebeklamu, přeludům a iluzím. Senzitivnost. Fantazie. Intuice. Utápět se v citech nebo pocitech. Stát se obětí okouzlení, klam považovat za skutečnost. Je příznivou kartou pro veškerou tvůrčí činnost v oblasti umění.

Negativní stránka: Labilnost, vrtkavost a nestálost, pokušení, roztrpčení, nedostatek citu a inspirace, psychické potíže, vydírání, náladovost, falešné lichotky. Důvěra v něco, co neexistuje. Přijímání neskutečného za skutečné. Krize pramenící z iluzí a falešné sebedůvěry. Nejistota, strach, úzkost a deprese. Sklíčenost a beznaděj. Klamy, lži, podvody, omyly. Nedorozumění a konflikty, které ztěžují nebo znemožňují dospět ke správným závěrům. Obavy ze selhání bez racionálního důvodu. Bojácnost. Tréma. Duševní krize, psychické problémy. Šílenství, zoufalství, sklony k sebevraždě. Přílišné podléhání vlivu ženy nebo matky, klepy, citový vztah, který nelze dát najevo, smutek, strach, obelhávání sebe sama, nechuť podívat se pravdě do očí, výčitky svědomí, podléhání návykům, podléhání komplexům. Úniky z reality, například užíváním různých drog.

Výklad ve vztazích: Nejisté vztahy. Krize ve vztazích, na nichž je člověk závislý. Nevědět, jak dál. Noční můra.Touhy, sny a stavění vzdušných zámků. Žárlivost, zranitelnost, strach, že budeme opuštěni. Prolhanost nebo jiné důsledky trojúhelníkových vztahů. Neuspokojené touhy. Fascinace. Náladovost, proměnlivost. Nevěra, utajované vztahy. Nestálost a náladovost – touhy které není možno nasytit. Žárlivost – klamání sebe a partnera. Citové vydírání.

XIX. SLUNCE

Slunce, planety, hvězdy zvěrokruhu, všechno je jasné a v dobře fungujícím řádu. Nejenom to, vy ten řád můžete vidět. Vidíte astrologické symboly a zároveň víte, že chladné matematicky poznatelné nebe je mnohem víc než to – je plné mýtů a příběhů.

Poselství Slunce je poselstvím smírné spokojenosti se světem a s tím, jak to v něm chodí. Chápete, co můžete a netrápíte se kvůli tomu co nemůžete. Rozumíte sami sobě i své roli ve světě jak jen nejlépe umíte a jste s tím smířeni. Život nebude o mnoho lepší, než už je. Dbejte na to, abyste si na takovýto blažený pocit štěstí a klidu příliš nezvykli, ale ani ho od sebe neodhánějte. Vychutnávejte si ho, jak nejlépe umíte…a příliš to neanalyzujte

 k výkladu:

Pozitivní stránka: Úspěch a zisk v libovolném smyslu.Růst, materiální uspokojení, dobré manželství, uzavření sňatku, štěstí, bohatství, úspěch, završení díla, jednota, přátelství, příznivé vztahy, láska a zasnoubení, úmluva, znalosti a osvícení, harmonie, triumf, talent, hmotná prosperita a radost. Sláva. Radost.Dostatek sil. Zdravé sebevědomí. Sebedůvěra. Využívat svůj potenciál. Chuť do života, sebedůvěra, vitalita. Optimismus. Velkomyslnost. Vitalita. Srdečnost. Kouzlo osobnosti. Zdraví. Kondice. Veselost. Spokojenost. Povýšení. Spojení, které bude šťastné. Také společenská vážnost a úcta, dosažení moci, vlivu.
Negativní stránka: Zklamání ve věci v níž jsme zainteresováni. Ztráta přátel, nesplnění závazků, zatarasení plánů nebo jejich odklad, zavádějící idealismus, pýcha, dětinské chování, povrchnost, zrušení zásnub nebo rozpad manželství. Egocentrismus. Nadměrná snaha uplatnit se. Nadměrná aktivita. Snaha dominovat. Potřeba ovládat, pánovitost, nafoukanost. Sebepřeceňování, dětská bezohlednost a vztahovačnost. Extrémy nebo majetnické rysy.
Výklad ve vztazích: Šťastné manželství. V případě krize usmíření. Slunná pohoda ve vztahu. Naplnění přání. Radost. Štěstí.Být pro partnera „sluníčkem“. Sňatek.

XX. SOUD (poslední soud)

Anděl troubí na roh a volá lidi od jejich starého života k novému. Volá je, aby sami posoudili svůj starý život a porovnali jej s novým. Sami rozhodnou, zda na volání zareagují, nebo ne.

Poselství Soudu je jasné –  k něčemu jste voláni. Možná to nechcete slyet a  přehlušujete to aktivitami každodenního života. Možná se tohoto volání a změn, které sebou nese bojíte. Naslouchejte mu a čelte mu odvážnými činy. Slibuje vám život, který vás bude více naplňovat.

Vyvarujte se dvou věcí – že budete volání ignorovat nebo  před ním uhýbat ze strachu nebo zatvrzelosti, nebo že si budete plést touhy druhých nebo společnosti se skutečným voláním. Nenuťte se do tance podle toho, jak někdo druhý píská a nepřeslechněte melodii svého vlastního srdce.

 k výkladu:

Pozitivní stránka: Buď je třeba něco změnit, nebo se něco změní a je třeba se na to připravit. Změna, obnova, pokrok, povýšení. Znovuzrození, odměna a konec špatného období. Výzva zbavit se závislosti na starém životě. Změny s dalekosáhlými následky. Rozuzlení. Probuzení. Změna k lepšímu. Vztyčit se, vzpřímit. Odkrytí nepřiznaných nebo tajených problémů. Správná cesta se otevírá. Jestli je něco potlačeno, nevysloveno, vypluje to na povrch. Nový úhel pohledu. Nastolení nového pořádku, dobrovolně či nedobrovolně. Obrat v myšlení či názorech. Vyřešení problémů, zodpovězení otázek. Znovuoživení něčeho domněle mrtvého. Vynoření něčeho dávno ztraceného. Problematická fáze dospěje ke šťastnému konci, objeví se řešení. Šťastné složení zkoušek. Dovršení cílů = nové začátky. Znamená nový začátek, významná změna, nový domov, nový vztah, nové zaměstnání. Také narození dítěte. Výzva řešit záležitosti dosud odložené. Výzva změnit chování tam, kde je potřeba. Čas rozhodnutí, konečné vyřešení závažných problémů, uskutečnění dlouhodobých plánů.
Negativní stránka: Ztráta příležitosti, možná díky přílišné opatrnosti. Nerozhodnost, malomyslnost a váhání. Překážky, deziluze. Neschopnost transformace. Chyby, jimž bylo možno předejít, tresty a zklamání, zdržení na cestě. Nepromyšlený čin, který bude mít výrazné a nevratné důsledky. Dezorientace v situaci. Rozvod, rozchod. Dlouhodobé nákladné léčení. Zůstat „mrtvý“ i když mám jinou možnost. Neodkladné, nepříjemné povinnosti.
Výklad ve vztazích: Nové možnosti řešení problémů ve vztahu nebo nové možnosti pro rozvoje vztahu.Domněle ztracená láska se projeví z té nejnádhernější stránky. Jeden z partnerů je pro druhého poklad, který by rád získal. Něco vynést na světlo.Znovuvzkříšení staré lásky.
Poznání velikých souvislostí, pochopení smyslu vztahu.

XXI. SVĚT

Vzpřímená žena má sebejistý a vznešený postoj. Oslavuje velký úspěch. Svět ji uznává a ona uznává svět i sama sebe.

Poselstvím Světa je završení a dosažení. Cítíme jednotu s vesmírem a vládu nad sebou samými, která je přirozená a bez námahy. Jste zajedno s rytmem svého srdce a přírody.

Dejte jen pozor na falešný pocit jistoty. V teorii je Svět úplným završením. Ve skutečnosti toho však nelze nikdy dosáhnout. Protože jsme lidé, můžeme dosáhnout pouze částečné, nebo dočasné jednoty. Tyto dočasné, nebo částečné zkušenosti nás povzbuzují k neustálému růstu a pohybu vpřed.

k výkladu:

Pozitivní stránka: Zaujmutí správného postoje. Dosažení vrcholu, cíle, úspěch. Cíl cesty. Bezpečí, jistota. Zdomácnění.Celek. Podstata problému. Vítězná realizace záměru. Upřímnost a pravda. Správné místo, pravý úkol, správný postoj. Správně zvolené zaměstnání.

Negativní stránka: Neschopnost dokončit, co bylo započato. Neúspěch a zklamání, stagnace, lenost a netečnost. Nepřátelské prostředí. Uvěznění, zajetí. Začarovaný kruh. Sebepřeceňování. Upozornění, že zde není místo pro další rozvoj. Izolace, připoutanost. Rezignace před dosažením cíle, úspěch, který přichází pozdě a už nedělá radost, příliš velká námaha ve vztahu k výsledku
Výklad ve vztazích: Být „doma“ (obrazně nebo doslova). Závaznost. Tvořit celek a jednotu. Partnerství v pořádku.Setkání s někým, kdo bude naším celoživotním partnerem. Životní svazek. Štěstí. Sňatek. Harmonie v partnerství. Rodina (ve smyslu otec, matka a děti)

čerpáno ze Zuzana Antares, Spimajim, Zlatý tarot