MEČE

 Eso mečů

darem mečů je intelekt, rozum. Je to mocný dar – a také nebezpečný. Meč pravdy je schopen proniknout do matoucích problémů, ale mysl je složitá. To, jak myslíme ovlivňuje způsob našeho vnímání skutečnosti. Obecně vzato, reprezentuje meč komunikaci – naše slova mohou zraňovat i uzdravovat. Podobně jako Mág, (č.1. VA) může uplatnit svou vůli a moc k vytvoření úžasných věcí, ale také ji může použít k matení a obelstění nic netušícího člověka.

Máte dar myšlení. Používejte ho správně, abyste viděli svět jasně, abyste dobře komunikovali a vytvářeli zdravou a šťastnou skutečnost. Pozor na ostrý jazyk. Důvtip a touha po upřímnosti jsou dary meče. Nepoužívejte je destruktivně.

Pro orientaci ve výkladech:

Pozitivní stránka: Nápad, nový (i riskantní) podnik nebo iniciativa. Jasné myšlení a schopnost dělat rozumná rozhodnutí. Soustředění. Intelektuální inspirace, úspěch, síla myšlení, sebevědomí. Rozhodnost a důvtip, též úspěch při vyřizování na úřadech, u soudu, s vyššími osobami, příznivé období pro finanční zisk. Uplatnění prostřednictvím inteligence. Originalita v myšlení a intelektuální jasnost.Triumf dosažený silou nebo pomocí myšlenkových pochodů, dosažení cílů. Nové myšlenky, nové ideje. Výboj, jednoznačné řešení. Vyvětrání atmosféry, rozložení problému na části, které usnadní střízlivé řešení. Při řešení něčeho nutno počítat i s nenávistí, nepřátelstvím, agresí a konfliktem. Dobrá karta pro otázky týkající se vzdělání. Náhlá změna v pracovních záležitostech, která má napomoci k osobnímu růstu. Uvědomění si důležitých skutečností. Pořádek v sobě, když ne dobrovolně, tak pod tlakem. Spravedlivý výsledek nějaké právní pře.

Negativní stránka: Chladná logika, krutost a bezohlednost, vnitřní pnutí. Tyranie a prchlivost, katastrofa, sebedestrukce a násilí. Zneužívání moci. Nemilosrdnost. Nervozita. Operace. Porod. Zraňující spor, zraňující styl argumentace. Kritický čas, možnost činů, jichž byste později mohli litovat. Hádka v rodině. Nezodpovědné konfliktní jednání.
Výklad ve vztazích: Vyjasnění, aktivita, prosazování, rozlišování = pravda. Jasné vztahy s pevně stanovenými rolemi a pozicemi. Vztahy s utajenými, potlačenými problémy či frustracemi. Nečekaný zvrat s blahodárným vlivem. Rozhodnutí. Střízlivé vysvětlení. Upřímný rozhovor. Ztráta iluzí. Bolestivé vyjasnění problémů. Varuje před chladem a střízlivostí citů, které by mohli vést k deziluzi a rozchodu.

 Dvojka mečů 

žena má přes oči zlatá andělská křídla. Před měsícem jsou zkříženy dva meče. Žena prožívá konflikt rozumu a svých méně racionálních, intuitivních stránek. Navzdory tomu vypadá její tvář klidná, jakoby se jí to netýkalo. Na rozdíl od Velekněžky, (č.2 VA) tato žena netančí elegantně mezi rozumem a intuicí. Je nezúčastněná, nedělá žádný pokrok. Boj mezi hlavou a srdcem zůstává nevyřešen.

Stojíte před rozhodnutím a nevíte, co udělat. Musíte se rozhodnout. Sundejte si pásku z očí a podívejte se zpříma na situaci. Je velice pravděpodobné, že víte, co dělat, ale máte strach. Pozor, ať danou situaci nepřehlížíte příliš dlouho. Předstírání, že se nic neděje, problém neodstraní.

Pro orientaci ve výkladech:

Pozitivní stránka: 
Patová situace. Narážení na nejistotu nebo neschopnost se rozhodnout. Rovnováha stanovisek. „Pštros s hlavou v písku.“ Neexistující řešení. Odstoupit od dění, nejednat. Nevhodná doba pro změny. Dualita: duch-tělo, rozum-intuice. Blokády. Přestávka v jednání. Umět vyloučit city z rozhodování. Protikladné síly. Taktika. Nepohyblivost. Stejně silný protivník. Vše zůstává, jak to je. Obě strany setrvávají na svém. Dvojznačný. Stav klidu zbraní. Odklad. Mír.
Negativní stránka:
Přílišná orientace na hlavu – řešení jsou hledána jen na úrovni rozumu. Odmítání intuice. Nemožnost vidět dál. Nejistota a neurčité představy spojené s nervozitou, strachem. Váhavost. Nerozhodovat a nejednat ze strachu z kritiky. Strnulost. Neupřímnost. Vyhýbání se konfliktu. Napětí. Stavy odporu. Stav nečinnosti.
Výklad ve vztazích:
Klid, možno i nechtěný. Pochybnosti. Neschopnost rozhodnout se. Objasnění, řešení problému s možným vyústěním do rozčarování a rozchodu.Nedůvěra k partnerovi. Rozkolísanost v oblasti citů – nesplnění očekávání.  Neúspěch v manželství.

 Trojka mečů

na pozadí bouřlivé oblohy se rýsuje velké srdce propíchnuté třemi meči. Je jasné, že je to velmi dramaticky vyjádřený hluboký žal. Důkladně se nad obrázkem zamyslete. Slunce, které představuje vlastní já, je středem srdce. Ego se cele ztotožňuje s citovým rozrušením a dělá je větším, než by mělo být. Meče, zabodnuté do srdce naznačují, že chápání situace je mylné. Přestanete-li se zaměřovat na city, získáte širší obraz. Správný úhel pohledu umožňuje větší jasnost. Zde může Císařovna (č.3 VA) poskytnout povzbuzení a uzdravení, které vám pomůže překonat zármutek.

Zažili jste hluboký žal. Nevidíte však jasně účinky tohoto žalu. Přesto, že je těžké ukončit vztah, neznamená to konec života….což je pravděpodobně pocit, který nyní máte. Snažte se o realistický pohled na věc. Pozor na lákavou roli tragického milence/ milenky se zlomeným srdcem. Tato role poskytuje důvod k trápení a truchlení, ovšem tak se nikdy nepohnete kupředu. Je to fikce, výmluva pro to, abyste se mohli vyhýbat životu.

Pro orientaci ve výkladech:

Pozitivní stránka:  Bolesti, starosti, smutek, žal, zármutek, úzkost, nepřátelství, nenávist a odpor. Zlomené srdce. Silné emoce potlačí rozumné uvažování. Životní krize. Rozhodnutí v rozporu s našimi city. Odloučení, rozluka, spory a potíže. Vystřízlivění. Utrpení z nešťastné lásky, rozhořčení, nevůle, závist a nepřejícnost. Vnitřní zmatek. Bolestné rozhodnutí. Vítězství rozumu nad city.

Negativní stránka:
Meč vražený v našem nitru. Zraňující kritika. Pomluvy, obvinění, ztráty, rozvod nebo rozchod, duševní odcizení. Odloučení, přerušení, odvolání. Studená sprcha – to, co jsme chtěli, se nestane. Psychické problémy, zmatek, nerozhodnost. Mentální porucha, šílenství.

Výklad ve vztazích:
Rozchod, rozvod, rozepře, nenávist, zklamání Milostný trojúhelník. Kazící se vztahy. Chladné, zlomené srdce. Nešťastná láska. Bolest, hoře.Pravda bolí. Žárlivost. Strach ze ztráty partnera. Zlost, hněv, roztržky a hádky. Bolestná zkušenost v lásce. Tajná láska bez opětování.  Odloučení z rozumových důvodů.

 Čtyřka mečů 

vyčerpaný voják odpočívá na lůžku v tichém cihlovém domě. Pro tuto chvíli je před bitvou v bezpečí. V této svatyni se může vzpamatovat. Musí se dát dohromady, protože jeho problémy jsou tu stále, jak naznačují meče. Ale v tomto okamžiku si může chvíli odpočinout a po odpočinku se znovu svým problémům postavit. Lze tu vidět užitečné stránky Císaře, (č.4. VA). Díky stabilnímu a bezpečnému prostředí může voják soustředit své myšlenky a vnést do situace své nejlepší úsilí.

Potřebujete čas, abyste se dali dohromady. Přestože je vaše situace problematická, nevyřešíte ji, dokud si na nějaký čas neodpočinete. Až obnovíte své duševní síly. budete moci na vyřešení problému vynaložit maximum. Pozor, ať problém neignorujete tím, že se budete rozptylovat. Tahle karta není o utíkání od problému, nýbrž o sebrání všech sil k jeho vyřešení.

Pro orientaci ve výkladech:

Pozitivní stránka:
Mír, pokoj, osamocenost, izolace, spánek. Lhůta, odročení, odpočinek, příměří, zotavení z nemoci. Prozíravost a opatrnost. Stáhnutí se do ústraní, potřeba přemýšlet a plánovat, rozjímání a ostražitost. Ozdravení (z nemoci, po otřesném zážitku nebo bolestné zkušenosti). Rekonvalescence. Klid zbraní. Nicnedělání. Přestávka. Nechat událostem volný průběh. Jít do sebe. Ujasnit si myšlenky. Ustoupit do pozadí. Příměří. V pracovní aktivitě se nebude moc dařit, věci uváznou, síly budou u konce. Varování před násilnými změnami!  Zdrženlivost. Soustředění. Mlčenlivost.

Negativní stránka:Neschopnost rozhodnout se, tápání, pohyb v kruhu. Lakota, neštěstí, nehoda. Špatné období pro investice – budou se dlouho vracet. Promarnění příležitosti. Otrávená nálada. Nedá se nic dělat. Zdravotní problém, který je nutno řešit. Nemoc, hospitalizace, rekonvalescence. „Spíme“, namísto toho, abychom řešili své problémy.

Výklad ve vztazích: Uzavření do sebe. Odcizení, osamění. Odloučenost. Zarmucující zprávy, nepříjemné novinky. Šetřit se, držet se vzadu, „spánek Šípkové Růženky“. Klid zbraní není ještě mír. Neplodnost či sexuální zábrany. Potlačování skrytých konfliktů.

Pětka mečů 

bojovník nese vítězoslavně pět mečů. Začíná svítat a tak jsou vidět zdecimované zbytky jeho protivníků. Poražené postavy na pozadí nepodtrhují bojovníkovu slávu. Naopak, tento obraz naznačuje Pyrrhovo vítězství. Přestože je v této bitvě zřetelně vítěz a poražený, není jasné, zda vítězství stálo za to. Velekněz, (č.5 VA) mluví mimo jiné o poučení z lidských dějin. Za válku, nebo jakýkoli jiný druh zničující bitvy se platí. Zda takovéto prostředky k ovládání vždycky stojí za to, není jisté. Je to lekce, kterou jsme dosud zcela nerozřešili.

Nacházíte se na konci bitvy. Jste vítězi nebo poraženými? Ať tak, či tak, co je ztraceno a co se tím získalo? Stálo to za to? Jak jsme se z toho poučili? Pozor, abyste nechápali boj jako jediný, nebo nejjednodušší způsob, jak řešit rozpory. Ceny bývá na obou stranách vysoká. Z dlouhodobého hlediska by možná všem zúčastněným lépe posloužil smířlivější způsob.

Pro orientaci ve výkladech:

Pozitivní stránka:
Porážka, násilí a zloba. Varování před snahou řešit problémy silou. Zbabělost, egoismus, nepřátelství, konflikty, ostuda a hanba, potupa, ponížení a pokoření, ničení a ztráta. Agresivita, destruktivní myšlení, sadistické toužení po moci. Konflikty a rány pod pás. Boj, kdy zdánlivý vítěz ve skutečnosti prohrál. Muset být vždy vítěz. Destruktivní myšlení. Od nás proudící negativní energie. Zkušenosti s poraněním a utrpením. To, co zvítězilo, je špatné. Dobrodružství s nepříznivými následky. Varování před nebezpečným vývojem a plány předem odsouzenými k neúspěchu. Propad u zkoušek. Období destrukce a agresivity, nebezpečí sebevražedných sklonů. Pochybné vítězství. Střetnutí, v němž není žádného vítěze. Hašteřivost.

Negativní stránka:
Ničení, intriky, podvody. Slabost, nejisté vyhlídky, ztráty, přátelé budou ohrožení neštěstím. Podlost. Ohavnost. Ničemnost. Problémy, neshody, hádky, závist, pomluvy. Finanční ztráty, majetkové nejasnosti, vlekoucí se spor (úřední, soudní). Pozor na vítězství, které je dosaženo v hněvu! Msta. Strach z kritiky, útoků a chyb, porážky a ztráty. Obchodní politika bez skrupulí. V povolání složitá situace s pomluvami, hněvem, i možnost výpovědi a soudních sporů.

Výklad ve vztazích:
Nezájem jeden o druhého. Neopravdovost, povrchnost. Bezcitnost, nezájem, sadismus. Ztroskotání. Porážka vztahu. Úzkost. Bezmocná zuřivost nebo bezmocné stáhnutí se. Opuštění partnera ze strachu, že budete opuštěni. Nešťastné partnerství, obvykle též konec takového vztahu. Nenávist, hořkost a pocit nesmyslnosti. V sexu možný sadomasochismus nebo jiné hrubé odchylky.
Obavy a úzkosti, obava ze ztráty, skrývání skutečných citů. Vztah poznamenaný bezcitností, ovzduší podlosti a nenávisti, i projevy sadismu. Vztah, který ztroskotal, nebo zanikne v nejbližším období. Vítězství, jehož důsledky ale budou pro vztah katastrofální.

 Šestka mečů 

při svitu úplňku koná žena svou tajnou, tichou pouť po vodě. Kam cestuje a co za sebou zanechává? Záleží na tom? Změní cíl její cesty něco v jejím životě? Svůj způsob chápání světa si odnáší sebou, jak je vidět z mečů v loďce. Jak se říká -„kamkoli jdeš, tam také jsi“. Číslo 6, Milenci, (č.6 VA) , se týká uváženého rozhodování. Tím, že žena cestuje po vodě ( její emoce) a že si sebou bere stejný způsob uvažování ( meče) činí určité rozhodnutí. Je správné?

Před něčím utíkáte. Dokud neprozkoumáte způsob svého myšlení, nedosáhnete svým útěkem ničeho, než krátkodobé úlevy. Dokud se danou výzvu nenaučíte překonávat, objeví se před vámi znovu, v jiném převleku. Pozor na přílišné analyzování. Naše vrozené instinkty existují jako obranný mechanismus. Přesto, že to teď není pravděpodobně váš případ, jsou chvíle, kdy je útěk z nebezpečné situace správný a na místě.

Pro orientaci ve výkladech:

Pozitivní stránka:
Cesta, odchod, proměna, duchovní vývoj. Změna povolání, přijetí nových úkolů, zhroucení starých přátelství, i manželských svazků. Cesta, jejíž cíl není znám. Změna stanoviska. Orientace na něco nového. Vědění, vědomost, která nás „doveze“ k jiným břehům, užitečný poznatek (může být i nepříjemný). Cestování po vodě, výlet. Nové plány, úspěch ve studiu. V přátelství společné zážitky. Změna ve způsobu myšlení. Hledání nových obzorů. Karta změny a odchodu – bude záležet na našem přístupu k těmto věcem. Rozloučení. Útěk. Vystěhování. Nové možnosti.

Negativní stránka: Rozpad jistot. Odchod, cesta z bolestných pohnutek nebo jako alternativa k situaci, která nás deptá. Nejistota mezi opuštěním starého a nalezení nového. Bolestný odchod, nejistota, strach, tréma. Při potížích utíkat.

Výklad ve vztazích: Vzdání se starého stavu, abychom začali budovat nový.Chladný distancovaný vztah, nedostatek emocionality a tělesnosti. Řešení obtížné situace odloučením od něčeho za pomoci sebeovládání a střízlivé volby – hlava vítězí nad srdcem. Pustit se do něčeho nového. Vzájemná inspirace. Plodná intelektuální výměna. Rozsáhlé změny ve vztahu.
Napětí. Odstup (tělesný a duchovní). Útěk. Vzdalování partnera jinam (doslovně i obrazně).

Sedmička mečů 

temná postava nesoucí sedm mečů opouští dům. Podle všeho chtěl tento muž odzbrojit nepřítele, podvést ho a napálit. Vypadá to na náhlý a ztřeštěný nápad. Muž ani není schopen odnést všechny meče. Je nanejvýš pravděpodobné, že jeho čin rozhněvá jeho nepřítele natolik, že jeden z těch mečů, které tam nechal, bude později použit proti němu. Narozdíl od kázně a síly Vozu, (č.7 VA), reagovala tato postava na situaci nelogickým a nebezpečným způsobem.

Vyvstal před vámi problém. Ještě hoší je, že za daných okolností nemáte jasný plán, jak ho vyřešit. Rozmyslete si řešení a snažte se najít takové, které povede k uspokojivému výsledku a neobrátí se proti vám. Pozor na zbrklé jednání. vaše činy mají následky a bylo by dobře, kdybyste si je promysleli dříve, než něco podniknete.

Pro orientaci ve výkladech:

Pozitivní stránka:  Lest, zákeřnost, sprostota a klam, zrada, přání mít, co nám nepatří. Podvody a prolhanost, intriky, mazanost, lichocení a vychytralost, rafinované triky. Chybné cíle a špatná cesta k cíli (oklikou).  Unikání z nepříjemné situace a její zlehčování. Ztráta orientace. Zbabělost, vyhýbání se zodpovědnosti. Obelhávání sebe sama. Házení povinností za hlavu. Utéci od nedodělaného. Něco skryté, nevědomé, potlačené, nebo utajené. Chybné výchozí předpoklady, chybné posouzení skutečnosti. Hra na nepravém místě. Plán, který může ztroskotat. Dobrý význam v oblasti zábavy, legrace a vtipkování. V zájmu prosazení svých cílů se přetvařovat. Marnost. Negativní způsob myšlení, který vyvolává v nitru pocit bezmoci. Vítězství prostřednictvím lstivosti a chytrosti.

Negativní stránka: Pomluvy, nereálné myšlenky, konflikty a rozpory, nebezpečné rady, lenost vlastní povahy, prázdné žvanění. Psychosomatické zdravotní problémy. Pomluva. Intriky. Lest. Podvod. Nečestné jednání. Vyhýbání se problémům. Pokušení. Není odvaha čelit zkoušce. Dosáhnout cíle podvodně. Kleveta.  Bojácnost. Netroufat si. Ustupovat. Intriky a lest jako nástroj manipulace, únik místo konfrontace. Zbabělost, únik před úkoly a zodpovědností. Neochota jasně se vyjádřit a rozhodnout. Snahy vyhnout se konfliktním střetům. Zloděj.

Výklad ve vztazích: Problémy. Generační problémy. Vyhýbání se střetu s partnerem. Podvod. Vyhýbat se vysvětlení, neupřímnost, nevěra. Únik, obchvat. Nedůvěra, pochybnosti. Ustrašenost.

Osmička mečů
ženu se zavázanýma očima a svázanou řetězy obklpují meče. její situace je zároveň jednoduchá, i složitá. Slepota ukazuje její zmatek, nemožnost vidět věci jasně. Řetězy představuj její neschopnost se hýbat, přestože se zdá, že je má jen volně ovinuté kolem zápěstí. Zdá se snadné setřást řetězy, sundat z očí pásku a mezerami mezi meči utéct. Ji však svazuje její vlastní způsob myšlení. Meče jsou její myšlenky, které ji obklopují a drží ve slepotě a nehybnosti. Na rozdíl od č.7 VA, Síly, kde jsou naše někdy děsivé animální stránky zkroceny a můžeme odhodlaně dál s odvahou kráčet, tuto ženu ovládá strach.

Cítíte se bezmocní. Nic nevidíte, nemůžete se hnout z místa, cítíte všude kolem sebe nebezpečí. Situace je přesně taková, jakou jste si ji sami vytvořili. Dobrá zpráva zní, že pokud jste si ji sami vytvořili, můžete ji také sami zrušit. Máte schopnost vidět věci jasně, potřebujete jen odvahu to také realizovat. Pozor na sklon poddávat se pocitu bezmocnosti. nevzdávajte se své Síly. Vezměte život do svých rukou a nedovolte, aby vás omezoval a zaslepoval strach.

Pro orientaci ve výkladech:

Pozitivní stránka: 
Umrtvování vlastních schopností. Skrývání charakterových vlastností, nerozvíjení potenciálních hodnot a nadání. Blokáda vůči okolním lidem, přátelům, i partnerům. Zajetí vlastní nerozhodností. Pokoření, ponížení, vynášení ortelů, rozsudků, i útisk. Být zahnán do kouta, být něčí vězeň nebo být spoután okolnostmi. Normy a povinnosti – svázanost nevhodnými přesvědčeními. Příliš velká (sebe)kontrola. Touha vymanit se ze svízelné situace, ale neschopnost vidět jak. Cenzura a autocenzura. Odříkání. Pštrosí politika. Být zajat v ublíženích a odsudcích. Mučivé hloubání. Omezení. Ze strachu z chyb nejednat. Stálé pochybnosti. Neustálé: „Ano, ale…“ brání v rozhodování. Mysl plná pochyb a nedůvěry, která má sklony rozebírat všechno do nesmyslných detailů.

Negativní stránka:
Bariéra v našem nitru. Traumata, paranoia. Nemoc. Špatné pracovní místo = nepořádek, špatné zvyky, chybný přístup k práci, neschopnost mít z práce radost. Špatná investice, kontakt se špatnými rádci, ztráta. Odklad, překážka, úzkost, těžkosti, opozice, nehoda, zrada, neštěstí. Zajatec vlastního předsudku. Ubitý vlastní slepotou.

Výklad ve vztazích:
Skrývání charakterových vlastností. Potlačování, nepřirozenost. Kontrolovat pocity. Skrze jednoho z partnerů promlouvá někdo jiný. Společný duševní život je spoután, zkrácen. Neupřímné jednání s partnerem. Nedostatek otevřenosti. Nedůvěra. Upřednostňování mysli před srdcem, rozumu před city. Strach z nesprávného rozhodnutí. Možný vliv třetí osoby. Neochota riskovat vztah.

Devítka mečů 

ve světle ubývajícího měsíce sedí žena na své posteli, jakoby probuzena špatným snem. Ruce má zkřížené na prsou, jakoby chtěla chránit své srdce. Jak dosvědčují meče, tuto ženu zjevně trápí nějaký problém, dost velký na to, aby ji budil ze spaní. Nablízku je sova, symbol moudrosti, připravená podělit se o své poznání a tím ženě poskytnout určitou útěchu. Prozatím je žena ale osamocená a uzavřená. Je to Poustevník, (č.9 VA), doveden do smutné krajnosti. V tomto čase zkoušek by udělala dobře, kdyby se otevřela a přijala útěchu a moudrost, které potřebuje. Zdá se, že je nablízku.

Něco vás ochromuje. Z nějakého důvodu se s tím potýkáte sami, přesto že pomoc je nedaleko. Otevřete se a dovolte, ať vás někdo potěší a poradí vám. Pozor na izolovanost. možná máte pocit, že jste sami, nebo vám vaše hrdost brání se na někoho obrátit. Nejste sami a vaše hrdost vás může stát víc, než si myslíte.

Pro orientaci ve výkladech:

Pozitivní stránka: 
Čas sklíčenosti, velkých starostí, ohrožení existence i života, doba nemocí, pesimismu. Problémy v práci, potíže s nadřízeným, obavy ze zkoušek, tréma před veřejným vystoupením. Předpověď smrti, neúspěchu a zoufalství. Posedlost nesplnitelným přáním nebo nedosažitelným cílem. Neschopnost vyrovnat se s prožitým utrpením. Pocity viny. Šok. Zlý osud. Těžká nemoc, malá perspektiva uzdravení. Interrupce. Agresivita, pravda za každou cenu, násilí, zakazování, cenzura. Trápit se sebeobviňováním – trestat sám sebe. Sebetrýzeň a sklon ke kruté sebekritice. Zážitek přímého existenčního ohrožení. Starosti a bezesné noci.

Negativní stránka:
Smrt, zoufalství, pochyby a smutek, násilí, chudoba, krutost, mizérie, neštěstí, starosti, obavy o milovaného, špatný charakter, zajetí, zatčení, pochyby, zármutek v lásce, upadnutí v nemilost, hluboký strach, pomluvy a urážky. Zranění nebo zničení – fyzické i slovní. Nespavost, deprese, panická hrůza, paranoia, samota, pocit, že jsem na všechno zůstal sám. Vyčerpání, prohra, zpoždění, zklamání, zoufalství, pomluvy. Neštěstí, nemoc, majetková ztráta. Uvěznění.

Výklad ve vztazích:
Strach z rozchodu, obavy ze samoty a ztráty partnera. Konflikt. Nemožnost dohodnout se. Silná hrozba rozvodu. Rozpad vztahů, nové spory, špatné zprávy. Prospěchářství, falešné vztahy. Opuštěnost. Mučivé myšlenky, trápení, pochyby. Bod krutého poznání. Neschopnost odpouštět. Nenávist k sobě. Bezohlednost. Sadismus nebo masochismus. Sebeobviňování, sebemučení. Destrukce.

Desítka mečů

z temných stínů pozoruje jelen muže, ležícího na zemi. Je to dojímavý a zvláštní pohled. Přesto, že je muž pravděpodobně mrtev, na celém výjevu je něco pokojného. Deset mečů osvětluje scénu jasnou září. Ať už zažil jakékoli těžkosti, jsou za ním. Z pohledu Kola štěstí, (č.10 VA) se tento muž nachází dole a právě začíná nový cyklus.

Jste na konci těžké situace, která pravděpodobně překonává vše, co jste schopni vydžet. Neměli byste si myslet, že to nezvládnete. Zvládnete to. Mějte víru, že se vše brzy změní. Neztrácejte naději, nevzdávejte se. Kolo štěstí se právě začíná otáčet zase směrem vzhůru.

 Pro orientaci ve výkladech:

Pozitivní stránka: 
Přelom razantní a pravděpodobně i bolestný. Může být ukončen úkol, můžeme přijít o místo, obrátit směr života, proměnit charakter usilování. Může být zničeno něco cenného, může se nám rozpadnout vztah k lidem. Smutek, bezútěšnost, bolest, slzy, lítost. Životní pád, pokles na nejnižší životní bod, kdy je všechno zničeno. Deprese, agonie, zastrašení a překážky. Ukončení životních zkušeností, špatného, tísnivého období plného utrpení. Smutek, slzy a trápení. Něco musí zemřít, aby uvolnilo místo novému životu. Silný pocit osobní ztráty. Definitivní konec vztahu, zaměstnání nebo nějaké situace. Poslední kapka. Plány skončí nezdarem. Úpadek. Krach. Výpověď, propad cen, bankrot. Svévolný, násilný konec, obvykle provázený rozumem. Optimisticky na této kartě může vyznít to, že hůř už být nemůže, od teď už může být jen lépe.
Negativní stránka:
stejné jako pozitivně jen s ještě horším dopadem.

Výklad ve vztazích:
Umrtvení citů. Definitivní konec. Něco je v troskách. Ztráta iluzí. Zničení vztahu. Rány osudu. Vyústění problémů, pro tazatele ne zcela přijatelné.Stav po rodinných problémech. Konec přátelství. Bolestný konec vztahu – vzdání se iluze pravého partnerství.

  čerpáno ze Zuzana Antares, Spimajim, Zlatý tarot