KRÁLOVNY

Královna Holí 

otevřenost, přístupnost, suverenita, chuť do života, radost, vřelost, mrštnost, chytrost, svébytnost, odhodlanost, sebevědomí.

Královna holí představuje sebevědomého člověka, který ztělesňuje rozhodnost, podnikavost a dynamičnost, snadno se nadchne a je schopen motivovat a strhnout druhé.

Ve výkladu vy sami  – tiše potlačujete svou vášeň, která je připravena každým okamžikem vybuchnout. Hledáte příležitost k uvolnění energie. Může to být ve formě vašeho nového projektu, nebo pomoci druhému se vzrušujícím podnikem. Milujete činnost pro činnost a není vám proti mysli, když publikum obdivuje vaše schopnosti a velké nadání. Pozor na Ego a touhu po společenském nebo profesionálním postupu. Přestože umíte být opravdovými a loajálními přáteli, vaše Ego se tady může připlést do cesty.

Pro výklad obecně:

Pozitivní stránka:
Žena uchvacující a atraktivní, energická, dáma s autoritou. Sebevědomá, vitální žena s kladným postojem k životu.  Člověk, který se dovede vcítit, ale často prosazuje své názory a postoje. Autoritativní osoba, která ví, jak dosáhnout svého, ale nemá ráda odpor. Přímost, spontánnost a schopnost prosadit se. Osoba podnikavá, vynalézavá, mocná a důstojná, přirozený vůdce s organizačními schopnostmi, může však být nesnášenlivá, pyšná a přehnaně dominantní. Může mít problém přenechat pravomoci někomu jinému než sobě. Přitažlivost, optimismus, radost ze života, přímost, nezávislost, tajemnost. Praktičnost. Sklony zveličovat. Průbojnost.

Negativní stránka: Dominantní, závistivá a mstivá žena s náznaky odporu, řevnivosti a nevěry. Závist. Nebezpečný nepřítel, hlavně v důležitých vztazích. Podvod, nevěra, žárlivost. Nenasytnost a lakota. Opozice. Klevetnice – nepouští ostatní k slovu. Zneužívání moci. Intolerance, touha po dominanci. Zbytečné dramatizování. Žena „mužatka“. Pýcha, tvrdohlavost, chybný svazek, egoismus a nedostatek ohledu na druhé. Nedostatek sebekritičnosti.

Výklad ve vztazích: Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní. Femme fatale. Sexuální symbol. Osobnost ovládající okolí a manipulující s ním. Konfliktní vztahy, vyvolávající pocity frustrace a neštěstí. Napjaté rodinné vztahy. Chybný svazek – vzrušení je jediným základem. U mužů nebezpečí, že jim půjde jen o zevnějšek ženy.

Královna Mečů  

otevřenost, přístupnost, cílevědomé myšlení, přímočarost, rozhodnost, osvobození se z dřívějších závislostí, poznávání, lehkost vzdušného elementu, chytrost, nezávislost.

Královna mečů představuje bdělou, inteligentní osobu, která ztělesňuje břitký rozum, intelektuální zvědavost a nezávislost, která je obratná a chytrá, avšak také nad věcí, až chladná.

Ve výkladu vy sami – používali jste své mysli, pravdy a logického myšlení, abyste ve svém světě vybudovali pořádek. Své utrpení a radosti jste spojili s praktickou filosofií, takže se vám ve světě vede dobře. Jste dobří a nápomocní přátelé, přestože někdo možná říká, že nemáte žádné emoce. Pozor na přílišnou  závislost na pořádku. buďte flexibilní, jestliže se věci nevyvíjejí podle vás. Dovolte druhým, ať se chovají tak, jak myslí, že je správné. Vaše způsoby nejsou způsoby vhodné pro každého. Neodmítejte city ve snaze se ochránit.

Pro výklad obecně:

Pozitivní stránka:
Sebevědomá silná inteligentní osoba, muž nebo žena. Originální, nezávislá, s potřebou jednat. Drží se ideálů, je zásadová a nápaditá, často umělecky nadaná. Možná studená. Ne krásná ale šarmantní. Rozchod, rozluka, rozvod, přísnost. Upřímnost, schopnost oprostit se od omezení a závislostí, chytrost, nezávislost, bohatství myšlenek, schopnost řešit problematické situace rozumem. Neochota si nechat něco líbit, nepřekonatelný odstup a chladná vypočítavost. Jít svou cestou, šířit vlastní názory. Cílevědomé myšlení. Přímočarost. Nepoddajná nezávislá povaha, tvrdý postoj – ochota bojovat za všechno, co chci mít. Čest, chytrost, logika a věcnost. Rada chytře a logicky argumentovat. Touha po svobodě. Komunikace. Vést objasňující rozhovory. Povýšeně kritizovat a odsuzovat. Vdova, osamělá žena. Kariérismus. Ženy v tzv. „mužských profesích“.

Negativní stránka: Krutá a podvodná žena. Může být nebezpečná. Zloba, pruderie, klam, úzkoprsost, nespolehlivost, pokrytectví a zdráhavost, zlomyslnost, posměch a pohrdání. Myšlenkový chaos, duševní pomatenost, deprese. Emocionální devastace. Tvrdá opozice a překážky. Hašteřivost. Jako žena potlačovat ženskost a svádět boj o moc s muži a dětmi. Zaujetí vůči pudům, citový chlad. Intriky. Manipulace. Vnucování vlastních mentálních vzorců druhým. Sobectví. Vypočítavost. Despotismus. Utlačování, potlačování, vytlačování. Cynismus, pesimismus, pomstychtivost, bigotnost, lest, zloba.Puritánství. Odloučení, smutek. Smutná káravá osoba. Zahořklost. Úzkoprsost. Nenávist. Odsudek.

Výklad ve vztazích: Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní. Úsilí o nezávislost, rovnocennost. Někdy nezájem, ironie, jízlivost, prostořekost. Kariéristka. Žena, která ví, co chce. Vztahy uvědomělé – mnohdy z rozumu. Chladné vztahy – někdy bitevní pole. Osamělý partner. Partner „vychovávající“ druhého partnera. Bezdětná (někdy dokonce neplodná) žena.  V manželském trojúhelníku „ta třetí“. Schovávat city za maskou. Vyhýbání se blízkým a zejména intimním a závaznějším vztahům.

Královna Pohárů 

otevřenost, vnímavost, mystérium, spiritualita, přístupnost, vábení vodního elementu, vizionářská síla, intuitivní, citově založená

Královna Pohárů představuje citlivého člověka, který ztělesňuje medialitu, ochotu pomoci,soucítění, empatii, inspiraci, okouzlení.

Ve výkladu vy sami – vaše srdce je plné hlubokého zájmu o vaše nejbližší, nebo o vaši vlastní duševní pohodu. Přesto že věci kolem vás nemusí vypadat dokonale, vyznačuje se tato situace smyslovou krásou. Možná vám dělá starosti trvalost nějakého ( milostného nebo jiného) vztahu. Dbejte na potřeby svého srdce. Pozor, abyste ne nenechali opít vlastními city. Nedovolte, aby zastínily skutečnost do té míry, že byste nevěděli, co se opravdu děje. Buďte ve svém zájmu o druhé opatrnější. Lidé někdy musí udělat své vlastní chyby. Možná jim hrozí nebezpečí, že je vaše přehnaně pozorná péče zadusí.

Pro výklad obecně:

Pozitivní stránka:
Milenka, přítelkyně, poctivá, oddaná žena, dobrá manželka či matka, milující inteligentní bytost. Cení city výš než intelekt, je klidná, laskavá, snivá, přizpůsobivá. Medialita, schopnost vcítit se do ostatních. Obětavost. V práci klidné vyčkávání, naslouchání vnitřnímu hlasu, který nám pomůže, abychom si ujasnili svá přání a plány do budoucna. Osoba intuitivní, citlivě založená, soucitná, okouzlující, vciťující se, inspirující. Soucitnost, tvořivost, ideály, možná naivita. Vizionářská síla, spiritualita. Medialita. Být citlivý. Ústupnost, mírnost, odevzdanost. Umět dávat a přijímat lásku. Správná rozhodnutí  v oblasti pocitů a emocí. Neodhalovat své nitro před okolním světem. Umět udržet tajemství.

Negativní stránka: Osoba na kterou nelze spoléhat, neboť je zlomyslná a nečestná, prostopášná a neřestná, prolhaná a nevěrná. Falešná žena, lichocení, lísání a neřestnosti. Osoba s vysoce vyvinutou imaginací, která může být zvrácená. Nespolehlivá nebo perverzní žena. Osoba neschopná přijímat upřímnost ve vztazích. Náladovost, labilita, iracionalita, popletenost, roztržitost. Žít mimo realitu, vzdušné zámky. Iluze. Přecitlivělost. Romantické, nereálné představy o vztahu. Podřízenost partnerovi, jeho slepé následování. Přehnaná ústupnost. Neřest, nestálost, hřích. Nedbalost, váhavost, lenivost.
Výklad ve vztazích: Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní. Hloubka citu a spousta fantazie. Přítulná oddanost a vzájemné spříznění. Upozornění na hloubku touhy a výraz potřeby se o někoho opřít. Archetyp milenky, odevzdanost partnerovi. Citlivé vztahy, vzájemná připoutanost. Touha rozplynout se v jiném člověku.

Královna Pentaklů  

otevřenost, přístupnost, rozjímání, uvážlivý přístup k hodnotám, plodnost, smyslnost, smysl pro realitu

Královna Pentaklů představuje schopného člověka, stojícího oběma nohama na zemi, který ztělesňuje realističnost, zdatnost, píli a ochotu přijmout zodpovědnost, který je neochvějný a vytrvalý a může pro druhé znamenat jistotu, oporu a bezpečí.

Ve výkladu vy sami – pracovali jste usilovně a dobře. Díky svým dovednostem a pečlivému rozdělení svých prostředků jste si vybudovali život plný smyslových požitků a krásy. Jste na svou praktičnost velmi hrdí. lidé kolem vás se radují z plodů vaší práce. A jakkoli vám to skýtá potěšení, právě tak se vám dostává zadostiučinění z výsledků vašeho vynaloženého úsilí. Dbejte na to, abyste se nezačali upínat na konečné výsledky a nepřišli tak o veškerou radost z procesu tvorby. Hrozí nebezpečí, že si budete dělat přílišné starosti o hmotné zabezpečení. Přestože je moudré být opatrný, dejte pozor na posedlost šetrností – nenechejte svůj duchovní, tvůrčí a citový život padnout na oltář praktičnosti.

Pro výklad obecně:

Pozitivní stránka: Talentovaná žena, která ráda užívá života a zábav. Spolehlivost, dobrosrdečnost, stálost a věrnost. Tvrdá práce, sláva, mír, zdraví, komfort, nadbytek, hojnost, šlechetnost a rodinný krb. Věrnost, smysl pro přírodu. Bezpečí, štědrost, velkolepost. Člověk duševně vyrovnaný, hezký, tvořivý a vnímavý. Schopnost oddat se. Žena vytvářející zázemí. Sňatek, sklizeň, narůstání. Jistota, moudrost, prozíravost, bohatství, okázalost. Stát pevně na zemi. Smyslnost, ženskost. Silná sexualita. Matriachální tendence. Dobročinnost. Praktické schopnosti, píle, trpělivost, tvořivost – postupný vzestup po žebříčku vlastní kariéry. Radostné události v rodině. Příjem z podnikání. Umělecký úspěch. Získání postavení, majetku, přátel.

Negativní stránka: Žena nudná, servilní, nepříliš intelektuálně zdatná. Zvládne mechanicky všechno, ale jinak se podřizuje osudu. Štěstí a bohatství jsou jen iluzorní. Nedbalost, nedůvěryhodnost. Žena zlovolná, zadlužuje se, dotěrná, přináší ještě zákazy a překážky, nevěru, podezření a trampoty všeho druhu. Osoba, která chce mít vše pod kontrolou. Podezíravost. Zahálčivost lačná požitků. Vypočítavost, úspěch a zisk. Materiální zabezpečení cizí zásluhou. Nechat se vydržovat. Zneužívání. Malichernost, hamižnost. Chorobná čistotnost. Čarodějnice v hanlivém slova smyslu. Uplatňovat se pouze pomocí vzhledu, majetku, postavení. Úzkostná ohraničenost domácím životem. Dlouhé spory i po ukončení vztahu.

Výklad ve vztazích: Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní. Přání uzavřít manželství a založit rodinu. Věrnost, stálost a touha po srdečnosti a bezpečí. Období dobrosrdečnosti, smyslnosti a radosti ze života. Mateřskost. Osoba se sklonem kontrolovat, opravovat a upravovat druhé. Domácí tyranie.
Touha po početné rodině. Partnerský vztah stojí mnoho námahy. Radostná smyslnost, vroucnost, věrnost, stálost, i touha po bezpečí.

  čerpáno ze Zuzana Antares, Spimajim, Zlatý tarot