Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na produkty a služby, které poskytuje Jarmila Svatůňková (dále jako www.Tarotsara.com) se sídlem Otradovická 730, 14200 Praha 4, IČ 61052574, neplátce DPH.
Korespondenční adresa a adresa poskytování služeb: Za Dvorem 1775/2, Praha 4 – Krč, 142 00.
E-mail: info@tarotsara.cz.
Zasláním elektronické objednávky vyjadřujete s těmito podmínkami souhlas.

Přihlášky do kurzů

 • Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, telefonické spojení a e-mailovou adresu a datum podání přihlášky.
 • Přihlášku lze vyplnit na webových stránkách www.tarotsara.com, nebo ji zaslat písemně či e-mailem na kontaktní údaje Jarmila Svatůňková, Za Dvorem 1775/2, Praha 4 – Krč, 14200
 • Kurzovné se platí převodem na účet nebo případně pokud se jedná o prezenční kurz, je možné zaplatit převodem zálohu  (pokud je požadována) a doplatek pak převodem na účet nejpozději do dne začátku konání kurzu,
 • V případě nekonání kurzu z důvodů na straně poskytovatele se zaplacená částka vrací v plném rozsahu.
 • V případě zakoupení dárkového Certifikátu na tarotový kurz je jeho platnost 6 měsíců od data zakoupení. Pokud se obdarovaný rozhodne kurz neabsolvovat, není to důvodem pro vracení úhrady. Platba se vrací pouze v případě nekonání nebo zrušení kurzu z důvodů na straně Tarotsara.cz a plátce bude o této skutečnosti písemně informován.

Tarotové semináře a další akce

 •  Místo a rozsah konání akce jsou s dostatečným předstihem uvedeny na webových stránkách www.tarotsara.cz.
 • Přihláška se stává závaznou po uhrazení zálohy ( pokud je u akce požadována) na bankovní účet.
 • Doplatek se hradí převodem na účet nejpozději před začátkem akce.
 • Celé kurzovné lze uhradit rovněž předem na bankovní účet. Za zálohu se v tom případě považuje pouze částka, která odpovídá výši požadované zálohy.
 •  Při zrušení účasti ze strany účastníka se záloha nevrací. Pokud účastník zruší účast nejpozději sedm dní předem formou e-mailu, zaplacenou zálohu může využít k úhradě jiných služeb z nabídky na www.tarotsara.cz.
 • Zaplacenou zálohu lze rovněž převést na jiného účastníka. Podmínkou je o tom před konáním akce informovat e-mailem, nebo písemně poštou na adresu uvedenou v kontaktech.
 • www.tarotsara.cz  – Jarmila Svatůńková – si vyhrazuje právo přesunout termín plánované akce v případě, že dojde k události, která její konání znemožní (nemoc, živelní pohroma, přerušení dodávky elektrického proudu nebo zásah vyšší moci). V takovém případě www.tarotsara.com účastníky neprodleně informuje (e-mail, telefon) a nabídne náhradní termín nebo v plné výši vrátí uhrazené kurzovné.

Výklady po telefonu a výklady prostřednictvím Skype

 •  služba je poskytována ve dnech a v čase stanovených v příslušné kapitole v menu. Klient si musí svůj čas předem rezervovat pomocí rezervačního kalendáře na webu, nebo dohodou telefonicky nebo E-mailem s poskytovatelem – tj. TarotSara.cz.
 • Klient se zavazuje uhradit částku za tuto službu předem, nejpozději do dne poskytnuté služby a řádně vyplnit požadované údaje nutné k identifikaci platby.
 • Pokud klient neuvede řádně své údaje, nemůže mu být služba poskytnuta a v takových případech se zaplacená částka nevrací. Pokud  klient do dne výkladu nezaplatí příslušnou částku dle vybrané délky výkladu, nemůže mu být služba poskytnuta.
 • Pokud se výklad neuskuteční z důvodů na straně poskytovatele, zaplacená částka se vrací v plné výši, pokud se obě strany nedohodnou na náhradním termínu – v tom případě se zaplacená částka použije jako zaplacení nově sjednané služby
 • Pokud není možné službu uskutečnit z objektivních důvodů – výpadek mobilních služeb, pokrytí signálem, zhoršené podmínky, platba se nevrací, ale bude poskytnut náhradní termín.