ENERGIE ELEMENTŮ  (ŽIVLŮ)

Základní rozdělení živlů je podle polarit – existují elementy mužské a ženské. Rozhodující energií mužských elementů ( oheň a vzduch) je AKTIVITA, rozhodující energií ženských elementů ( voda a země) je PASIVITA, PŘIJÍMÁNÍ.

Aktivita ohně se projevuje v rovině energie, aktivita vzduchu se projevuje v rovině mysli a komunikace.

Přijímání vody se projevuje v rovině emocí a celého nevědomí, přijímání země se projevuje v rovině hmoty a formy.

Energie elementů jsou v tarotu hodně důležité nepodceňujte prosím jejich význam. Na základě vypsaných charakteristik zkuste element sami vycítit. Rozhodně je důležitější řídit se zde citem, než se naučit nazpaměť. To samozřejmě lze, ale k pochopení tato cesta příliš nevede, a budete fungovat jako chodící memorující příručka na významy, aniž je sami budete chápat.

Každý element má svou kladnou i zápornou stránku a málokdy obsahuje jen jednu z nich, obvykle se v kladné stránce objevuje i několik prvků záporných a opačně, jako ostatně zcela ve všem v našem životě. To, zda ve výkladu použít pozitivní, nebo negativní stránku elementu vám napoví vaše intuice, kterou je potřeba ve výkladech používat v nejvyšší možné míře

1. OHEŃ (HOLE)

Klíčová slova: aktivita, činnost, pohyb, boj, vášeň, nadšení, optimismus, vůle, sport, sex

Pozitivně: odvaha, činorodost, iniciativa, rychlost, prosazení, průbojnost, upřímnost, otevřenost, hrdost, vitalita, chuť do života, smělost, srdečnost, vřelost, horlivost, soutěživost, smysl pro spravedlnost a hrdinské činy, bojovnost, ochota nasadit svůj

život pro druhé v nebezpečí, vůdcovské sklony, schopnost začínat nové projekty, smysl pro humor.

Negativně: vznětlivost, výbušnost, agrese, netrpělivost, divokost, pudovost, jít po hlavě do nebezpečí bez ohledu na následky, zbrklost, ješitnost, pýcha, egoismus, samolibost, fanatismus, panovačnost, dominance, sexuální dobrodružství, neumí žít ve stereotypu, násilí včetně sexuálního, ochota riskovat vždy a všude.

2. VZDUCH (MEČE)

Klíčová slova: racionalita, myšlení,mysl, informace, ideály, komunikace, nadhled, analýza, přizpůsobivost, kontakty, vlastní zkušenosti

Pozitivně: intelekt, bystré a rychlé myšlení, logika, chápavost, učenlivost, paměť, zvídavost, nápaditost, objektivita, ideály, organizační schopnosti, hlad po informacích, dobrý postřeh, schopnost improvizace, řečnické nadání, společenský, dovede lidi pobavit, snadno navazuje kontakty, diplomacie.

Negativně:  neudrží jazyk za zuby, nestálost, roztěkanost, nervozita, přelétavost, výstřednost, demagogie, lehkomyslnost, nerozhodnost, chaos v myšlení a komunikaci, nesoustředěnost, vychytralost, názorová pružnost, nevěry ze zvědavosti, nespolehlivost, nezodpovědnost, nepraktičnost, prolhanost, hašteřivost, povrchnost, nezávislost za každou cenu, vzdušné zámky.

3. VODA  (POHÁRY)

Klíčová slova: lidské emoce, láska, přátelství, spojení, intuice, city, sny, fantazie, prožitky, nevědomí

Pozitivně: citlivost, empatie, laskavost, starostlivost, soucit, pochopení pro druhé, obrazová představivost, hudební nadání, mírumilovnost, sociální cítění, mateřská láska, smysl pro krásu a harmonii, mlčenlivost, romantika, oddanost, láska, mimosmyslové vnímání.

Negativně: náladovost, přecitlivělost, rozmary, urážlivost, vztahovačnost, předtuchy, nasává emoce z okolí jako houba, citové vydírání, úniky z reality, melancholie, zasněnost, bezbřehé utápění v citech, problém se stanovením hranice v mezilidských vztazích.

4. ZEMĚ (PENTAKLY, DISKY)

Klíčová slova: užitek, řád a pořádek, forma, praktičnost, realita, hmota, peníze, růst

Pozitivně: plodnost, zrození, realizace, trpělivost, pokora, pracovitost, stabilita, pevnost, zodpovědnost, spolehlivost, jistota, solidnost, spořádanost, smysl pro povinnost, houževnatost, schopnost dotahovat věci do konce, rozvaha, opatrnost, důkladnost, pragmatismus, střízlivost, tvořivost, orientace na výsledky, kladný vztah k přírodě, materialismus, kliďas, co ho nic nerozhází, péče o tělo

Negativně: neústupnost, tvrdohlavost, strohost, nechuť ke změnám, strnulost, pomalost, lenost, přísnost, formálnost, rezervovanost, pesimismus, majetnické vztahy, poživačnost, obezita, ziskuchtivost, nepružnost, fixace pouze na materiálno.

KDO JE KDO VE DVORNÍCH KARTÁCH

Bez ohledu na příslušnost k rodině ( základnímu elementu) mají něco společného všichni králové, všechny královny, princové i princezny.

Králové jsou bez ohledu na příslušnost k rodině jakoby podbarveni ohněm. Vyznačují se cílevědomou aktivitou v dosahování maxima v rámci toho elementu, ke kterému příslušejí. Například Král pohárů patří k vodní rodině a jeho základní podstatou budou tedy city a vztah k rodině. Protože je to král, bude vyvíjet aktivity – činnosti, kterými by svou základní podstatu naplnil. Může to být člověk, který odvážně ukazuje své city navenek, je pro něj důležité sdílet příjemné chvíle s lidmi, které má rád a takové chvíle sám aktivně vytváří. Více informací obsahuje 3.lekce.

Královny jsou bez ohledu na příslušnost k rodině jakoby podbarveny vodou, tedy citem a intuicí. Proto i zemská královna, která svou podstatou patří k rodině spíše sucharské, může oplývat citem a pochopením. Více informací najdete ve 3. lekci.

Princové (rytíři) jsou lidé, kteří jdou někdy až naivně vstříc svým ideálům, a to ideálů, v rovině svého elementu. Proto říkáme, že princové jsou podbarveni vzduchem, který ideály reprezentuje.

Princezny (pážata) představují lidi, díky kterým se rodí (realizuje) něco nového. Něco nového v rámci elementu své rodiny. Proto říkáme, že princezny jsou podbarveny elementem země.

Pokud Vaše tarotová sada používá odlišné názvosloví, použijte svou intuici a vymezení charakteristik dle klíčových slov.

DVORNÍ KARTY – IDENTIFIKACE  LIDÍ  REÁLNÉHO  SVĚTA

Dvorní karty představují typologii lidských charakterů, určitý systém vzorců chování. V reálném světě jsou pochopitelně lidé mnohem pestřejší a v každém z nás jsou střípky všech elementů. Některé z nich však vystupují na povrch a ty jsou pak vodítkem při identifikaci reálného člověka s dvorní tarotovou kartou.

A proč vůbec mluvíme o identifikaci lidí s dvorními kartami? Tarot reprezentuje reálný svět, nejsou to obrázky odtržené od skutečnosti. A proto se od začátku budeme učit vidět v tarotu to, co nás v životě obklopuje. Čím lépe se naučíme vidět praktický dosah jednotlivých karet, tím snadněji nám půjdou výklady.

Bez ohledu na biologické pohlaví jedince, všichni jsme směsicí mužských a ženských vlastností. Nepřekvapí proto, že biologického muže lze přiřadit k ženské kartě a naopak. Vnímejte dvorní karty bez ohledu na pohlaví, rozšíříte si spektrum možných výpovědí a budete se více blížit reálnému životu.

Podobně doporučuji neohlížet se při identifikaci reálného člověka na jeho biologický věk. V některých knihách se píše, že mladí a nezralí lidé jsou představováni princem a princeznou, zralí a zkušení pak králem a královnou. Určitě ale sami znáte mladé lidi, kteří jsou na svůj věk moudří a naopak lidi ve zralém věku, kteří se příliš zrale nechovají. A pojem zralosti je sám o sobě velmi subjektivní. Metoda kombinace elementů tento problém vyřeší za vás.

Jak postupovat při identifikaci člověka do dvorní karty

 1. Vyjmenujte charakterové vlastnosti člověka a určete hlavní priority
 2. K jednotlivým vlastnostem přiřaďte příslušný element
 3. Zvolte element, který převažuje, nebo kterému jste dali nejvyšší prioritu Tento element bude představovat rodinu, ve které se člověk nachází
 4. Podobně zvolte druhý element v pořadí. Tento element pomůže identifikovat člena v rámci rodiny

Jak je z výše uvedeného postupu patrné, identifikace je subjektivní záležitostí a může se snadno stát, že stejného člověka přiřadí různí lidé k různé tarotové kartě. To je v pořádku!

Příklad

Svobodná žena, 40 let, bezdětná, výkonná, ale laskavá manažerka, pracovitá, houževnatá, do práce chodí první a poslední odchází, kariéře obětovala svůj soukromý život..občas ji zamrzí, že nemá muže ani děti, ale jde raději pracovat, aby na to nemusela myslet.

Nalezené vlastnosti:  Pracovitá – země, laskavá – voda, houževnatá – země, kariéristka – země, obětavá – voda, citlivá – voda

4x země, 3x voda

Z celkového textu jako dominantní určena země – příslušnost k rodině země (pentakly)

Jako druhý element figuruje voda. Podbarvení vodou mají královny – výsledná karta je tedy Královna disků

Praktické cvičení

Krátce a stručně procvičíme přiřazení charakteristik elementů a kombinaci elementů dvorním kartám. Následující seznam obsahuje profesi a pro zjednodušení pouze dva charakteristické rysy pro tuto profesi. Vaším úkolem je přiřadit obě vyjmenované charakteristiky elementům, zvážit, který podle vás převažuje a podle toho přiřadit profesi dvorní kartě.

Příklad:

Učitelka – trpělivá a laskavá – země, voda, – voda podbarvená zemí – princezna pohárů.

Cvičení pro vás:

 1. Skokan na lyžích – vytrvalý, ochoten riskovat
 2. Obchodní cestující – výřečný, dynamický
 3. Účetní – důkladný, spolehlivý
 4. Moderátor – pohotový, komunikativní
 5. Terapeut – citlivý, vnímavý
 6. Řidič autobusu – kliďas, dobrý postřeh
 7. Politik – ostré lokty, přizpůsobivost
 8. Astrolog – logika, empatie
 9. Lékař – pečující, rozhodný
 10. Záchranář – odvážný, obětavý

VÝSLEDEK můžete publikovat v FB skupině a diskutovat o něm s ostatními účastníky kurzu i se mnou. Víc hlav víc ví! Vnímání DK je individuální a může se lišit. Důležité tady je, abychom uměli správně určit člena a rodinu – tedy KDO (člen rodiny) a ČEHO (jaké rodiny) představitel je před námi.

Můžete přepnout na tyto kapitoly:

KRÁLOVÉKRÁLOVNYRYTÍŘIPÁŽATA