VELKÁ ARKÁNA 0 - X..

Zde uvádím ke každé kartě pouze jeden aspekt z mnoha pohledů, jak lze vnímat její poselství. Významy jednotlivých karet jsou samozřejmě mnohem a mnohem pestřejší a obsáhlejší. Pro rámcovou představu to takto postačí, pokud Vás Tarot zajímá hlouběji, můžete navštívit některý z mých kursů, či sami pracovat na tajuplné a dlouhé cestě poznávání světa Tarotu. Sára

0.BLÁZEN

Blázen se nachází na počátku své cesty. Zde jsou přítomny všechny možnosti i zdánlivé rozpornosti. Znamení zvěrokruhu, s nimiž tak bezstarostně žongluje, naznačují jak znalost vesmírných zákonitostí, tak nesmírnost lidské obrazotvornosti.

Bláznovo poselství je poselství nekonvenčních rozhodnutí. Udělejte skok víry. Osvojte si hravý přístup ve vážných situacích. Stojíte na křižovatce a neexistuje způsob, jak zjistit, kde jednotlivé cesty končí. Vyberte si jednu, která vyhovuje vaší fantazii a vydejte se po ní s odvahou a lehkým srdcem. Připravte se přijmout všechny úkoly se sebedůvěrou. Pozor na lehkovážnost a bláhovost. Je rozdíl mezi rozhodnutím riskovat, nebo se bezhlavě vrhat do nebezpečí. Lehkomyslné chování může vést k dlouhému a nešťastnému putování.

Pro orientaci k výkladu: i tyto významy jsou jen výřez z mnoha - nezapomínejte prosím, že je třeba brát v úvahu i ostatní karty ve výkladu a souvislosti mezi nimi. 

Pozitivní stránka:
Veselost, spontánnost. Radost z maličkostí. Nebát se, nedbat na rizika. Troufnout si. Svoboda. Výstřednost. Ochota riskovat. Osmělit se, nebát se. Oprostit se od závazků. Nové možnosti.
Negativní 
stránkaPošetilost, Zbrklost a nezralost. Chyby kvůli neznalosti. Varování před lehkovážností. Opomíjet závazky. Nedostatek disciplíny. Brát něco na lehkou váhu. Naivita, nevychovanost, nedbalost, nesoustředěnost. Pošetilost. Podceňování situace. Nezodpovědnost.
Výklad ve vztazích:
Nový počátek, vše je otevřené. Naivita.Chaos, povrchnost, nezávaznost, lehkomyslnost.Nezodpovědnost, nespolehlivost. Živý, veselý, nekomplikovaný svazek.Nová fáze vztahu způsobená příchodem dítěte.Někdo v tomto vztahu nemá rozum – je bláznem.Flirt – krátkodobost.Brát vztah na lehkou váhu.Nezávislý partner.

 

I.- MÁG

Mág je vážný muž, který se zaobírá vážnými záležitostmi. Je to mistr kouzelník a zároveň člověk vědy.Na rozdíl od Blázna je si plně vědom zákonů příčiny a následku, činů a účinků. Zná sílu své vůle a důležitost svých rozhodnutí. Soustředěnou vůlí ovládá síly živlů, zastoupené Holemi, Mincemi, Poháry a Meči které mu slouží jako nástroje. Tím, že se naučil ovládat svou vůlí živly, je schopen dosáhnout všeho, pro co se rozhodne.

Mágovo poselství se týká kázně a zodpovědnosti. Máte v sobě sílu a moc dosáhnout všeho, co chcete. Potřebné nástroje jsou vám k dispozici. Soustřeďte svou vůli a zdokonalujte své schopnosti. Pozor na kontrolu a manipulaci. Moc vás může učinit slepými vůči tomu, co je přiměřené. Pamatujte na negativní sterotypy Mága jako šarlatána nebo šejdíře.

Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka: Dovednosti. Organizační schopnosti, obratnost. Vůle a sebekontrola. Umět využít situaci. Usilovně se snažit. Vyvíjet aktivitu. Aktivně jednat. Tvořivé myšlení, nápaditost. Schopnost a talent k dosažení určených cílů. Možnosti a příležitosti. Strategie, kterou používám, abych dostal to, co chci. Nápady a jejich praktické uplatnění. Obchody a další transakce. Ukázat, co umím. Komunikovat. Ovlivňovat. Schopnost vyjádřit se. Vědomé konání.

Negativní stránkaŠarlatánství. Zneužití moci, intriky, podvody. Snaha vnutit svou vůli ostatním. Zneužívání schopností, především v oblasti verbální manipulace. Kariérismus. Workoholismus. Vynucovat si něco všemi prostředky. Mít iluzi, že jsem všemocný. Úsilí mít moc a kontrolu nad ostatními. Chtít něco dosáhnout manipulací nebo za každou cenu. Zneužívat namísto využívat.

Výklad ve vztazích:
Období, kdy dokážeme ostatní silně přitahovat a fascinovat.Při řešení problémů buďte aktivní.Vycházejte vstříc.Manipulovat partnera.
Jeden z partnerů používá nějaký druh strategie, aby dosáhl toho, co chce.Snažit se někoho „dostat“ tam, kam chceme.

 

II. VELEKNĚŽKA  


Mluví o neznámu a protikladech. Zatímco její tvář se skrývá za maskou, její tělo je zahaleno do průsvitného pláště. Vznáší se a špičkou nohy se lehce dotýká vod nevědomí, zatímco její hlavu korunuje devět zářících koulí, které představují devět planet.

Poselství Velekněžky se týká takového druhu poznání, které přesahuje logiku. Věnujte svou pozornost intuici a uvědomte si, že existuje mnoho druhů poznání. Přesto že je možné hvězdy a planety noční oblohy zmapovat a racionálně pochopit, inspiruje nás totéž nebe způsobem našemu rozumu neznámým.

Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka: Intuice, cit, vnímavost i prozíravost. Vnitřní hlas. Zasněnost, odtržení od světa, zahloubání do sebe, meditace, spoléhání na znamení shůry. Laskavost a trpělivost. Tajemství a jeho udržení. Uplatnit ve skutcích vlastní pocity a nálady. Moudrá, chytrá, milující žena. Matka, láska. Být ženská, vnímavá, oddaná. Naslouchat v nitru. Víra. Nechat události, aby se staly. Umění „nechat věci plynout“. Trpělivost. Schopnost poznat ten správný okamžik. Moudrost, vyrovnanost, poznání a porozumění. Soudnost, nabývání vědomostí. Jako varování: nebýt pasivní! Schopnost naslouchat a přijmout. Nezávislost, obětavost
Negativní stránkaIntolerance, předstírání, přetvářka a povrchnost. Bludy, klamy, mámení smyslů, pomstychtivost a msta, náhruživost a vášeň, falešné city, nedostatek citů. Nevyvážený vztah ke svému ženství. Přísná a domýšlivá žena. Přecitlivělost, nedostatek vnitřní logiky. Apatie. Sterilita. Duševní blokády, somatické i psychické problémy. Nejistota sebou samým, tápání ve vlastních myšlenkách. Situace, v níž se člověk nevyzná, nebo má ten pocit. Zmatky. Nejasně zadané úkoly a nepřesně stanovené cíle. Neschopnost posoudit situaci jasně. Nejasné uvažování. Nesprávné úsudky. Předsudky a jednostrannost. Zdráhání a strach učinit rozhodnutí. Emoce mají navrch a vize je zastřená. Nejednat – „ono to nějak dopadne“. Nepřátelský postoj k pudům a životu. Strnulost. Rozumové vědění místo vnitřní moudrosti. Neumět se oddat. Dualita místo spojení. Pasivita, podléhání osudu nebo jiným lidem, nedostatek porozumění pro okolní svět, klepy, neschopnost porozumět jiným.

Výklad ve vztazích: Osoba - třetí strana trojúhelníkové sestavy. Bezdětnost. Neplodnost. Vdovství. Být bez partnera.Příslib blízkosti, porozumění, náklonnosti.Pochopení, spřízněnost duší, péče.Neukvapovat se. Nedotírat. Nepopohánět. Nic neuspěchat.Odrážet světlo partnera. Být pasivní. Přehnaná důvěřivost.Partnerství duševního charakteru. Spříznění duší.Platonická láska

 

 III. CÍSAŘOVNA


Císařovna následuje po Velekněžce stejně tak, jako v ideálním případě následuje po inspiraci její realizace. Je obklopena astrologickými ymboly, jež představují možnosti života, její červený pás vypovídá o vášni, je však přikryta splývavým modrým pláštěm, který představuje city.Její jednání je z velké části niterné a starostlivé, doprovázené city. Je archetypem Matky, z níž pramení veškerý život. Drží kruh s křížem, symbol ženství a také symbol rovnováhy protikladů - ideje a fyzické formy ideje.

Poselstvím Císařovny je poselství tvořivosti a vášně. Nacházíte se v situaci, kdy máte být aktivní a zrodit nějaký projekt. Napojte se na energii Matky země a radujte se z jejích darů. poznávejte, respektujte a oslavujte své smysly, fyzický svět a přírodu. Dbejte na zdravou rovnováhu. Nedovolte, aby vaše emoce nebo činy začaly být nutkavé, nebo vás začaly ovládat a nedopusťte, aby došlo k chaotickému bujení tím, že se budete příliš snažit. Zahrada potřebuje pečlivou a láskyplnou kultivaci - příliš mnoho, i příliš málo narušuje křehkou rovnováhu.

Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka: Bohatství a plodnost, inspirace. Realizace nápadů, praktičnost. Obchod, prosperita, dovršení cesty či plánu. Hojnost, zabezpečení, milý domov. Milovaná žena. Krása a půvab. Smyslnost, sexualita, vášnivost a emotivnost. Štěstí, šťastné období v životě, překonání překážek. Radost, pocit síly a zdaru. Činorodost, osobní rozvoj a vývoj. Sňatek a mateřství. Blaho.

Negativní stránkamarnivost, ženská lstivost, nevěra. Povrchnost. Přehnaná smyslnost. Majetnictví a panovačnost. Emocionální manipulace, žárlivost. Dominantní partnerka. Koketérie, frivolnost, erotická nevázanost, nezkrocené vášně., promiskuita. Volba partnera ze ziskuchtivosti. Ztráta moci, neschopnost řešit problémy nebo dělat plány. Varování před nechtěným těhotenstvím. Snaha o získání dominantního postavení. Panovačnost, boj o moc v domě. Chtění a přání jako překážka, potřeba vlastnit za každou cenu. Okouzlení zbytečnými produkty. Vulgárnost, nedostatek vkusu, egoismus.

Výklad ve vztazích: Milovaná žena. Láska.Manželství.Citová podpora.Vztah rozkvétá a nese nové ovoce.Touha po smyslových požitcích.Hluboký vztah a sexuální přitažlivost.Mateřství.
V negativních souvislostech: frivolnost, koketérie, promiskuita, ziskuchtivost ve vztahu.
IV. CÍSAŘ


Je v mnoha ohledech zrcadlovým odrazem Císařovny. Asi nejnápadnější je obrácení barev na jejich oblečení. Vášnivá červeň je svrchním pláštěm Císaře, stejně, jako jeho činy. Neobklopují ho abstraktní symboly jako Císařovnu, nýbrž realisticky vyjádřená znamení zvěrokruhu. Přesto, že jej pohání láska a touha po tom, co je prospěšné pro všechny, více se zajímá o realistické fungování každodenního života. Na společenské úrovni se snaží dosáhnout stability, aby společnost mohla dospět ke svému největšímu rozmachu. Jako archetyp Otce si přeje dát svým dětem silný základ, který jim umožní dosáhnout jejich nejvyšších cílů.

 Poselství Císaře je poselstvím zdravé stability. Vytvořte si takové prostředí, jaké vám dovolí co nejlépe fungovat. Vynasnažte se ve svém domově, práci i ve vztazích nastolit praktický řád. Respektujte společenská pravidla, jež umožňují bezproblémový a klidný život. Pozor na potlačující a ke stagnaci vedoucí pravidla a ustanovení. Budovat pořádek jenom kvůli pořádku je brzda, nikoli osvobození.

Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka: Být vládcem vlastního života. Rozum, moc. Vůdce. Autorita. Zkušenost. Realizace cíle. Rozum stojí nad city. Touha po jistotě. Perfekcionismus. Zaměření na cíl a jeho dosažení. Aktivita, sebedůvěra – někdy až přílišná. Bojovnost, energie, síla.
Síla, sebejistota, odvaha. Schopnost prosadit se. Zralost. Disciplína. Sebeovládání. Důslednost. Světská moc. Autorita. Ambice. Úspěch. Stabilita. Pořádek. Praktická inteligence. Smysl pro realitu. Mít přehled.

Negativní stránka: Despota, tyran. Přílišná odpovědnost. Nekompetentnost. Zneužití moci. Ješitnost. Paličatost. Hádavost. Sebejistota a umíněnost. Prosazování se, agresivita, válka. Bojové situace, nátlak, násilí. Kariérismus. Autoritativnost. Platí jen síla. Perfekcionismus, chlad, panovačnost. Být neosobní. Egocentrismus.
Výklad ve vztazích:
Upevňování svazků a jejich uvádění na spolehlivý základ. Jistota.Ztráta iluzí díky střízlivosti a kritičnosti.Přísnost a touha po bezpečí, díky tomu strnulost a omezenost ve vztazích.Závaznost a stálost.Potlačování citů – dávat přednost racionálnu.Ten, kdo ve vztahu „vládne“.
 

 V. VELEKNĚZ 

Vůdce a učitel, oděný do obřadního roucha, jež naznačuje moudrost, takřka ustupuje do pozadí. Barevná okenní skla kolem něho připomínají velké katedrály minulosti, dosahující až k nebesům. V dálce se rozprostírá Universum - vše, co je možno fyzicky i duchovně poznat. Zkoumáme li tyto prvky jako tři úrovně, vidíme v pozadí poznatelný svět, potom lidské pochopení a využití tohoto poznání a konečně předávání tohoto poznání jednotlivým lidem, prostřednictvím formální výchovy a vzdělávání.

Poselství Velekněze připomíná skvělé úspěchy lidstva a velké zdroje poznání, jež máme k dispozici. respektujte to, čeho odsáhlyminulé generace. Využijte tohoto poznání k vlastní tvorbě, doprovázené praktičností a krásou. Nepohrdejte hned tradicí, ale snažte se pochopit, jaké úžasné věci nabízí. Ale zároveň dbejte, abyste se tradicí neřídili slepě. nepřijímejte všechno poznání bez otázek, ale naopak, každou autoritu podrobujte zkoumání. Dřív, než zahrnete něčí praktiky do svého života, ujistěte se, že jsou v souladu s vaším srdcem a s vaší myslí.

Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka: Muž s autoritou spíše morální. Víra, morálka, povinnosti. Sňatek. Odpovědnost. Učitel vzor. Důvěryhodná osoba s morálním a etickým kodexem. Spojenectví. Smysluplnost. Učení a poradenství. Dobrá rada. Tradice, konzervativismus. Etika, ctnost. Soudržnost. Dobré smlouvy.
Negativní stránka: Fanatismus, netolerance. Falešný vůdce. Dogmatismus. Byrokracie, mravokárce. Uvězněnost ve vlastním systému přesvědčení. Podléhání souhlasu společnosti – neschopnost přemýšlet za sebe. Extrémní konzervativizmus. Strach z provinění. Závislost na autoritách. Špatná rada. Ortodoxní způsob myšlení a hodnocení
Výklad ve vztazích: Vzájemná důvěra.Touha po legalizaci vztahu. Manželství.Touha po ušlechtilém vztahu, upřímnosti a důvěře.Duševní souznění.Duševní spřízněnost dvou osob, která převažuje nad sexuální stránkou.Partner plní úlohu učitele a duchovního vůdce.Důvěrné pouto, které nestojí na sexuálním základě.

VI. Milenci (Zamilovaní) 

 Z vod našeho podvědomí se vynořuje dokonalé, vášnivé spojení. Je to víc, než romance, víc, než muž a žena - vidíme zde jednotlivé živly, které jsou k takovému spojení zapotřebí. Dvojice stojí ve vodě, červené oblečení bojovníka a zapadající slunce zahaluje výjev ohnivou vášnivostí. 

Poselství Milenců nám říká, abychom se rozhodovali dobře a vyrovnaně. Ostatně, původní význam této karty byl v nejstarších Tarotových systémech vyjádřen názvem Volba. Než se pro něco rozhodnete, zvažte všechny stránky. Vyberte dobře a stavte na základech, které vám pomohou uskutečnit vaše nejlepší sny. Nedovolte, aby jeden prvek rozhodování zastínil ostatní. Vztah, kde je rozhodující pouze fyzická přitažlivot, profesní rozhodnutí, které je zajímavé pouze z intelektuálního hlediska, nebo příležitost mít domov plný vymožeností nemusí být z dlouhodobého hlediska tím nejlepším rozhodnutím.

Pro orientaci k výkladu:

Pozn.: Pokud se otázka vztahuje k LÁSCE, představuje tato karta ji, V ostatních případech symbolizuje ROZHODNUTÍ.

Pozitivní stránka: Zkouška , rozhodnutí, životní křižovatka. Manželství, přátelství a smlouva – institucionální vztahy všeho druhu. Dilema. Láska. Partnerství. Sexualita. Spojení. Dilema rozumu a srdce. Volba v milostné záležitosti. Před rozhodnutím. Setkání, přátelství, zamilovanost. Sňatek, závazek jiné osobě. Volba. Nalézt správnou odpověď spíš „intuicí“ než rozumem.
Negativní stránka: Neúspěšná zkouška, nespolehlivost. Zklamání v lásce a sňatku, nevěra, rozchod. Pochyby a neschopnost se rozhodnout. Nečinit rozhodnutí. Rozpor. Konflikt. Nevědomost, nerozhodnost. Špatné nebo nechtěné rozhodnutí. Nerozhodnout se tam, kde je to nutné. Rozpolcenost.
Výklad ve vztazích: Setkání, přátelství, zamilovanost.Láska.Volba v milostné záležitosti. (V případě spojení s negativní závažnou kartou jde o situaci, ke které by raději nemělo dojít.)Sňatek, závazek jiné osobě.Rozhodnutí mezi dvěma osobami, láskou a kariérou apod.Sexuální zkušenost.Okouzlení.Nový vztah nebo vědomý postup ve vztahu.

 

VII.Vůz   

 Vůz je kartou vítězství. Zlatý znak slunce nahoře na voze je vyjádřením vesmírné síly a soustředěné mysli. Přestože se vítězství jeví jako jednoznačné pojetí, je karta plna rozporů. Žena v královském purpuru jede na voze. Místo koní a pohybu vpřed vidíme dvě sfingy. Ty často symbolizují hádanky. Zdá se, že žena řídí nehybné vozidlo bez otěží, ve skutečnosti hledí jiným směrem. Ano, je to karta vítězství. Žena má kontrolu, k níž možná dospěla pouhou sliou vůle. Dosud však nerozluštila hádanku protikladných představ. Dosáhla úspěchu, nikoli porozumění.

Poselstvím Vozu je síla vůle a kontrola. Poznejte svou vlastní sílu a schopnost udržet pořádek uprostřed chaosu. Vězte, že jste schopni dosáhnout víc, než si myslíte. Oslavujte své úspěchy.Všímejte si, kdy některé záležitosti potlačujete, nebo se odvracíte od představ, které vás matou. Až dosáhnete toho, co jste si předsevzali, neusínejte na vavřínech. Stále je čemu se učit.

Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka:  cesta, dopravní prostředek, jet někam, vzdálenost. Vítěz, hrdina. Úspěch a vítězství, boj, bitva, válka, triumf. Těžkosti, troufalost, smělost, vedení. Schopnost prosadit se, odhodlání riskovat, schopnost vytvořit vlastní názor. Výzva k odvaze a obezřetnosti. Vydání se na cestu. Odhodlané neohrožené pronikání vpřed. Překonatelné překážky. Usilovné jednání (ve smyslu činu). Umění pohnout událostmi, dát věci do pohybu. Odhodlání, nepoddajnost, vytrvalost, cesta za jasným cílem. Nepřemožitelnost. Vítězství nad nepřáteli nebo překonání překážek. Soutěživost. Různorodost. Změny pobytu, stěhování. Hýření penězi.
Negativní stránka: porážka, překažení cílů, vyčerpání a selhání, nečestnost. Špatně užité vášně, které se vymykají naší kontrole, mohou vést k naší porážce. Neskromnost, vztek, ukvapenost a nepřiměřené ambice. Neposlušnost, protivení se, vzdor. Hádavost. Protispolečenské nebo zločinecké jednání, sebeprosazení chybnou cestou. Zničení se kvůli zvolenému cíli. Pronikat vpřed příliš bouřlivě. Bezohlednost. Msta. Konflikt. Válka. Potíže. Nerozvážnost. Zbrklost. Varování před přeceňováním sil. Ukvapenost, lehkomyslnost. Netrpělivost. Neschopnost ovládání. Zmatek, spěch. Komplikace na cestách. Exhibicionismus.
Výklad ve vztazích: Dobrodružství.Vztah na dálku.Vítězný dobyvatel.Vrhání se do rizikových vztahů a dějů.Změny. Nová láska, útěk ze starého vztahu, nové jaro v stávajícím vztahu.Začátek nového spojení a příliš lehkomyslné opuštění starého důvěrně známého okolí.„Čerstvý vítr“.

 

VIII. CHTÍČ (Síla)


Žena kráčí s velkou cílevědomostí se lvem po boku. Kolem jeho šíje je volně omotán řetěz. Lev jsou ženiny animální pudy. Tyto pudy ji ani neřídí, ani je nevleče za sebou. Jsou tu, jako rezervoár síly, moci a odvahy pro případ, že by je někdy potřebovala.

Poselství síly vám připomíná, že máte víc síly, moci a odvahy, než si uvědomujete. Naučte se přirozeně žít s těmito dary a používejte je, kdykoli je to na místě. Pozor na extrémy. Nedovolte, aby vás vaše síla nebo nižší touhy ovládaly. A naopak, svou sílu nepopírejte.

Pro orientaci k výkladu: i tyto významy jsou jen výřez z mnoha - nezapomínejte prosím, že je třeba brát v úvahu i ostatní karty ve výkladu a souvislosti mezi nimi. 

Pozitivní stránka:  moc a energie, odvaha, zanícení, dychtivost, touha po činnosti a jednání. Překonání pokušení. Poznání, úsudek, nepodplatitelnost, vyváženost, slušnost. Život, rozkoš a vášeň, vitalita a radost ze života. Srdnatá angažovanost. Charisma, síla vůle. Užívat života. Využití osobní moci k překonání překážek. Fyzická síla, vytrvalost. Tvořivá energie. Zdraví. Akceptovat pudy a řídit je. Nebát se. Síla něco nedělat / síla něco dělat. Morální síla. Vláda nad sebou. Fyzická aktivita, sebevědomí, kontrola situace. Schopnost postavit se nepříznivým okolnostem, úspěšný boj s překážkami nebo komplikacemi, morální a fyzická síla, vytrvalost při osudových neúspěších. Ovládnutí špatných instinktů.
Negativní stránka: despotismus, zneužívání moci. Ztráta energie. Být hračka zvířecích instinktů. Násilí, brutalita, malichernost, podléhání pokušením a vášním, tyranii. Domýšlivost a opovážlivost. Vztek, lhostejnost a vměšování se do věcí druhých. Lámat něco přes koleno, plout proti proudu, vzdorovat. Ztráta sebevlády. Situace, kterou nelze zvládnout. Použití síly proti druhým. Řídit se jen svým chtěním. Přepínat tělesné síly. Síla použitá nesprávně nebo na nesprávném místě. Za velkou námahu jen malá odměna. Problémy s fyzickou stránkou – např. nadváhou. Nerovnováha fyzická, emocionální nebo duševní. Brutalita, hrubost, násilí, fyzické týrání. Nestydatost, rozkoš. Pýcha. Ztráta morálky. Podléhání špatným instinktům. Nebezpečná situace vyžadující opatrné jednání, špatné využívání vlastního vlivu nebo podléhání špatným vlivům. Nechuť přijmout zodpovědnost, neschopnost usilovat o dotažení záležitostí do zdárného konce.

Výklad ve vztazích:  Sexuální energie.Vášnivost, náruživost, temperament.Touha po uskutečnění vášnivé, fyzické lásky. Tělesná láska.Sexuální výstřelky. Chtíč.Podlehnutí milenci, milence s katastrofickými důsledky.Schopnost nepřistupovat na „hry“.„Zvířecí“ přitažlivost, kterou je nutno ovládat.

POZNÁMKA - E.A.Waite změnil číslování této karty (Síla, Chtíč) oproti původnímu Tarotu A.Crowleyho. Prohodil ji s kartou Spravedlnost. Waite uvedl, že k tomuto kroku měl závažné důvody, nikdy však dostatečně nevysvětlil jaké. Pořadí těchto dvou karet je proto spojeno s velkým otazníkem. Je na Vás, jestli se rozhodnete přiřadit Spravedlnost k číslu 8 nebo 11. Já osobně, protože pracuji vlastně výhradně s jinými tarotovými sadami, než je Crowley, přiřazuji Spravedlnosti (Vyrovnání) číslo 11, které užívají všechny ostatní sady. Prostě záleží, jak to cítíte.
 
 
IX.Poustevník  
 

Tajemný stařec kráčí sám po úzké stezce. nese světlo, které představuje jeho mysl a poznání, jehož dosáhl a hůl, symbolizující sílu jeho vůle. Jeho červený pás naznačuje něco z vášně, která ho vede v jeho hledání. Přesto, že má velké poznání světa a silnou vůli, v jeho srdci je stále něco nedořešeno.
Poselství Poustevníka se  týká sebepoznání. Nastal čas, abyste se stáhli do ústraní, rozjímali o tom, co jste poznali a ujistili se, že vaše přesvědčení zrcadlí to,k čemu vás táhne srdce. Nyní musíte poznat, kdo jste a čemu věříte. Potom můžete jednat se sebedůvěrou, aniž byste byli závislí na názorech ostatních. Hleďte, abyste se nestáhli na příliš dlouho, nebo ze špatných důvodů. Stáhnout se ze života ze strachu nebo proto, abyste se vyhnuli osobní zodpovědnosti, není totéž, jako sebepoznání.  
 
Pro orientaci k výkladu:

Pozitivní stránka: Přehodnocování dosavadní představy o světě, bohatství, úspěchu, prestiži. Ponořit se do sebe. Osamění a sebekázeň. Trpělivost. Tajemství. Sledování vyšších cílů. Zralost, chápavost. Potřeba pochopit sama sebe. Přemýšlení o sobě. Sebezpytování. Uzavřenost, opatrnost, samota. Opuštěnost a osamělost (být někým opuštěn nebo sám opustit.) Odcizení. Hledání pomoci u psychologů, učitelů, léčitelů, duchovních vůdců, moudrých osob. Hledání správné cesty a ukazování cesty druhým. Studijní cesta (doslovně i přeneseně), studium.Rozmyslet si dobře, co doopravdy chci, než udělám další krok. Úspěch na poli vzdělávání.Potřeba umět se zastavit, popřemýšlet, popř. přijmout dobrou radu. Diskrétnost, obezřetnost, uvážlivost, útěk od světa, období kontemplace (přemýšlení, soustředění, uvažování). Zájem o okultismus a esoteriku.
Negativní stránka:Samota a opuštěnost, strach, smutek. Zklamání, skrývání, snaha separovat se. Útěk před světem. Izolace.Nechuť setkávat se s lidmi, pocit marnosti. Podivínství. Chybné ideály. Truchlící člověk. Podlehnutí náboženské sektě. Knihomol, ustrnutí v teoriích, ztráta kontaktu se světem. Senilita, skepse, morous. Nepříjemné průtahy,nucený odpočinek a izolace.
Výklad ve vztazích:Osamělost, uzavřenost, stáhnutí se do ústraní.Osamělost i v rámci vztahu.Ujasnit si, co doopravdy chci.Ustoupit, dobrovolné omezení se.Zanedbáváni partnera pod rouškou ušlechtilých cílů.Dobrovolné nebo nucené odloučení od partnera.Odsuzování sexuální stránky života

 

   X.Kolo štěstí (osudu)   
 
Někdy se toto kolo chápe jako osud a většinu z nás děsí, protože se otáčí, aniž bychom jej mohli ovlivnit. Někdy se v našich životech dějí věci, které se zdají být nevysvětlitelné, ale život je plný cyklů a my bychom udělali dobře, kdybychom na to pamatovali. Slunce ve středu kola může představovat naši mysl. Jestliže jsme soustředěni a v bezpečí, potom nezáleží na tom, jak se kolo otáčí, nejsme mu vydáni napospas. Věci a události můžeme vidět jakkoli chceme - jako požehnání, nebo prokletí, jako tragedii, nebo příležitost. Poselství Kola je dvojí. Za prvé, vězte, že v životě jste jednou dole, jednou nahoře a mnohokrát se přihodí věci, které na nás mají vliv, ale ve skutečnosti nejsou osobní. Například firmu, v níž pracujete koupí jiná a reorganizuje ji. Vaše místo se zruší. Nicméně se to nestalo, aby bylo ublíženo vám osobně, přestože to na vás může mít hluboký dopad. Za druhé - události v životě jsou někdy dobré nebo špatné jednoduše proto, že se rozhodnete je tak vidět. Držte se svého středu a nenechte se zmítat okolnostmi, které nemůžete ovlivnit. Vyvarujte se však využívání cyklů kola k zanedbávání své osobní zodpovědnosti. nezapomínejte na věci,které můžete ovlivnit a neviňte okolnosti z chyb, které jsou ve skutečnosti vaše vlastní.
 
Pro orientaci k výkladu:
 
Pozitivní stránkaProměna a neúprosnost okolností. Změna zvenčí – díky vnějším okolnostem. Podnět osudu. Něco, co nejde ovlivnit. Nečekané zvraty. Dopravní prostředky. Nová příležitost. Neopakovatelná šance, šťastný zvrat situace. Pohyb.
Negativní stránka: Neštěstí a nestabilita. Smůla a nejistota situace. Nepřízeň osudu. Náhlý obrat nevýhodným směrem.
Výklad ve vztazích:
Osudovost. Obrat. Proměnlivost – jednou dole jednou nahoře. Možné seznámení, nový vztah.Situace, které nemůžete ovlivnit – jsou zásahem osudu. Počátek vztahu nebo obrat ve stávajícím. Čas na změny, kterým se nemáme stavět na odpor.
 
 
čerpáno ze Zuzana Antares, Spimajim, Zlatý tarot
 
TOPlist
aktualizováno: 15.06.2019 19:50:43